www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.บูรพา รับโครงการเพชรตะวันออก

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ม.บูรพา  ประกาศรับ โครงการเพชรตะวันออกระดับป.ตรี  ปีการศึกษา 2550 ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550

 

                มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรตะวันออก  ปีการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1.1 คุณสมบัติทั่วไป

                1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านหรือบิดามารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ตราด  สระแก้ว สมุทรปราการ  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า  3  เดือนนับถึงวันสมัคร

                1.2  มีผลการเรียนดี  โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  (ภาคต้น)  ไม่ต่ำกว่า  3.00

                1.3  มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  (ภาคต้น) 

ตั้งแต่ 95  ขึ้นไป

                1.4  มีสัญชาติไทย  มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 

หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร

                คณะพยาบาลศาสตร์

                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

          เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปนี้

 

                    1.  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          2.  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) 

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ antisocial  personality  หรือ  borderline  personality  รวมถึงปัญหา

ทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

              -  โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้  (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย  3  ปี  โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

      -  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม

                      -  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

                          -  ภาวะไตวายเรื้อรัง

                          -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ

                    5.  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

                    6.  ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

                                    -  สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า  6/24  ทั้งสองข้าง

                                    -  สายตาข้างดี  ต่ำกว่า  G/12  เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

                                    -  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

7. หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของการได้ยินสูงกว่า  40  dB)  จากความผิดปกติทางประสาทและ

การได้ยิน  (sensorincural  hearing  loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

        8.  โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

 

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                ผู้สมัครในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

จาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ การตลาด  การจัดการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  และการเงิน

                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

                2.  มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ดีพอสมควร

 

                คณะวิทยาศาสตร์

                กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ได้จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันสอบสัมภาษณ์

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  038-745900  ต่อ  3015, 3051)

                1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. สาขาวิชาเคมี

                3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาชีวเคมี

                5. สาขาวิชาชีววิทยา

                6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

                8. สาขาวิชาฟิสิกส์

                9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

                10. สาขาวิชาวาริชศาสตร์

                11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

                13. สาขาวิชาสถิติ

 

                คณะวิศวกรรมศาสตร์

                กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ใน

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้

                                1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

                                2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                                3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                                4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                                5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้  ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง  (อนึ่งผู้ที่ตาบอดสีอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  และไม่ปรากฏอาการของโรคดังต่อไปนี้

                                -  โรคเรื้อน

                                -  วัณโรคในระยะอันตราย

                                -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                -   กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2)

-  โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                -  โรคจิตต่างๆ

-  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

                คณะสาธารณสุขศาสตร์

                    1.  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

2. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้

                                -  ตาบอดสี

                                -  โรคเรื้อน

                                -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                -  โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                -  โรคจิตต่างๆ

                                -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

                                -  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2)

 

                วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์

                ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  สูงไม่ต่ำกว่า  160  เซนติเมตร  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                2.  สายตาปกติและตาไม่บอดสี

                3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบ

โรคจิตต่างๆ  โรคเรื้อน ฯลฯ

                4.  สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง  โดยจะต้องผ่านการทดสอบดังนี้

                                (1)  ว่ายน้ำระยะทาง  100  เมตร  (ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาด้วย)

                                (2)  วิ่ง  1,000  เมตร  (ในระยะเวลาที่กำหนด)

                                (3)  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์กำหนด  ดังนี้

                                                -  ดันพื้น  50  ครั้ง

                                                -  ยกน้ำหนัก  15  ครั้ง

                                                -  ดึงข้อราวเดี่ยว  10  ครั้ง

                                                -  มือไต่ราว  1  เที่ยว  (ราวคู่  3  ระดับ  ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย)

 

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี  ต้องกำลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 สาขาวิชา ดังนี้

                1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

หมายเหตุ  :  สำหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ซึ่งระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้นก็เพราะว่าในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องมีการฝึกภาคทะเล  และฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเล  ในการฝึกนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีเรือเป็นของตัวเอง  มหาวิทยาลัยต้องอาศัยเรือของราชการอื่น  ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะรับเพศหญิง

เข้ารับการฝึก  ส่วนการฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเลนั้น  จะใช้เวลา  1  ปี  และต้องฝึกกับเรือพาณิชย์ของเอกชน  ซึ่งเรือสินค้าของภาคเอกชนจะมีผู้ปฏิบัติงานบนเรือเป็นเพศชายล้วน  ซึ่งในลักษณะนี้คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก ที่จะหาแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตหญิง  และหากไม่สามารถหาแหล่งฝึกได้  นิสิตหญิงก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

                ส่วนในกรณีความสูงนั้นก็เช่นกัน  เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่ง

ที่สูง  ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น  ต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวก  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างและไกล  หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา  1  ปีตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

                วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา

                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

                1. มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

                2. มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอ

                3. สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกายโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์

                สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา

                1. มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

                2.  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอ

                3. เป็นผู้มีบุคลิกและสนใจในการเป็นผู้นำทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

                สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

                1. มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

                2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่างๆ

                3. เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนทางการกีฬา

 

                คณะศึกษาศาสตร์

                ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ในวันสอบสัมภาษณ์

                กลุ่มวิชาการสอนทางวิทยาศาสตร์  ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการสอนเคมี  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                กลุ่มวิชาการสอนทางศิลปศาสตร์  ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                กลุ่มวิชาการสอนทางภาษาต่างประเทศ  ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น

สาขาการสอนภาษาจีน

                ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  นิสิตจะต้องศึกษาในประเทศไทย 

เป็นเวลา  2  ปี  โดยในปีที่  3  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ    มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นเวลา  2  ปี  และเดินทางกลับประเทศไทย  เพื่อฝึกสอน  เป็นเวลา  1  ปี

                สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น

                ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  นิสิตจะต้องศึกษาในประเทศไทย

 เป็นเวลา  2  ปี  โดยในปีที่  3  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ    มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา  2  ปี 

และเดินทางกลับประเทศไทย  เพื่อฝึกสอน  เป็นเวลา  1  ปี

 

                คณะศิลปกรรมศาสตร์

                1.  มีผลงานทางศิลปกรรม  ดนตรีหรือการแสดงที่ได้รับรางวัลหรือยกย่องจากสถาบันหรือจากหน่วยงาน

ที่น่าเชื่อถือ

                2.  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพทางศิลปกรรมศาสตร์

 

                คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด  การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ต้องกำลังศึกษาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

 

                คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

                ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

 

                วิทยาลัยอัญมณี  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี

 

                วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

        ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

                    ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

                วิทยาลัยนานาชาติ

                ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งใน  4  สาขาวิชา ดังนี้

                1. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                2. การตลาด

                3. การจัดการ

                4. การจัดการระบบสารสนเทศ

                สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทักษะการติดต่อสื่อสาร)

ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

                สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

 

                วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

          มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังนี้

          1.  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) 

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ antisocial  personality  หรือ  borderline  personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                2.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

              -  โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้  (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย  3  ปี  โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

      -  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม

                      -  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

                          -  ภาวะไตวายเรื้อรัง

                          -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ

                          -  โรคเรื้อน

                          -  โรคพิษสุราเรื้อรัง

                          -  โรคคุดทะราด  หรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

                          -  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)

                    3.  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

                    4.  ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

                                    -  สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า  6/24  ทั้งสองข้าง

                                    -  สายตาข้างดี  ต่ำกว่า  G/12  เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

                                    -  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

5. หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของการได้ยินสูงกว่า  40  dB)  จากความผิดปกติทางประสาทและ

การได้ยิน  (sensorincural  hearing  loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

        6.  โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

 

3.  กลุ่มวิชาสาขาวิชาและจำนวนรับเข้าศึกษา

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

1.  คณะพยาบาลศาสตร์

6

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

     -  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

5

     -  สาขาวิชาภาษาไทย

2

     -  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8

     -  สาขาวิชาภูมิศาสตร์

10

     - กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

4

     -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว)

1

     -  สาขาวิชาการบัญชี

1

     -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

3

     -  สาขาวิชานิติศาสตร์

5

 

3. คณะวิทยาศาสตร์

 

     - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5

     - สาขาวิชาสถิติ

5

     - สาขาวิชาเคมี

3

     - สาขาวิชาฟิสิกส์

5

     - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5

     - สาขาวิชาจุลชีววิทยา

3

     - สาขาวิชาชีวเคมี

3

     - สาขาวิชาชีววิทยา

3

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3

     - สาขาวิชาวาริชศาสตร์

3

     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2

     - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5

4.  คณะศึกษาศาสตร์

 

    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

2

    -  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

2

    -  สาขาวิชาการสอนศิลปศึกษา

2

    -  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

2

    -  กลุ่มวิชาการสอนทางวิทยาศาสตร์

10

    -  กลุ่มวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

6

    -  กลุ่มวิชาการสอนทางศิลปศาสตร์

6

5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5

6.  คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

     - สาขาวิชาจิตรกรรม

1

     - สาขาวิชาภาพพิมพ์

1

     - สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)

1

     - สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกออกแบบเรขศิลป์)

1

     - สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)

1

     - สาขาวิชาเซรามิกส์

1

     - สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีไทย)

1

     - สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล)

1

 

     - สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา)

1

     - สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)

1

7.  คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

     - สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

4

     - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4

     - สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

4

8. วิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

 

    - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

5

    - สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

15

    - สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

15

9. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

 

    - กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด  การจัดการ 

      และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

2

    - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1

10. คณะเทคโนโลยีทางทะเล

 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

20

11. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

    - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

5

12.  วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์

 

    - สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

5

    - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี

5

13.  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

5

    - สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา

5

    - สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

5

14.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์

 

    - สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

2

15.  วิทยาลัยนานาชาติ

 

    - กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

4

    - สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ทักษะการติดต่อสื่อสาร)

3

    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3

รวม

254

 

4. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

                    (1) ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ภาคต้น

    (2) ค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ภาคต้น

 

5. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

                    (1) นักเรียนต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยให้เข้าใจ

                    (2) กรอกข้อความลงในใบสมัครตามตัวอย่าง และกรอกใบสมัครข้อมูล ให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย

สวมเครื่องแบบนักเรียน

    (3) หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

          - ใบสมัครโครงการเพชรตะวันออก ปีการศึกษา 2550

          - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว 

จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

          - ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ภาคต้น (5 ภาคเรียน)

          - สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรอง

สำเนาถูกต้อง

          - สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

          - สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตอยู่ใน  ประเทศไทย  ที่รับรอง

สำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

 

6. การส่งใบสมัคร

                    1.  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน  12  จังหวัดดังกล่าว  ให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร

พร้อมหลักฐานของนักเรียนในสังกัดและจัดส่งมายัง กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131  ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550

                     2.  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนอกเขต  12  จังหวัดดังกล่าว  ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  จัดส่งมายัง  กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 169   ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131   ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550

 

หมายเหตุ   หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายใน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

                8. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

    (1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ปรากฏในท้ายประกาศ

    (2) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถพิเศษในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

  (3) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือของวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์  จะต้องทดสอบว่ายน้ำและสมรรถภาพทางร่างกายในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

               

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

                                มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน วันที่ 10 มีนาคม 2550

               

ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการเพชรตะวันออก ปีการศึกษา 2550

รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

รับสมัครคัดเลือก

ทางไปรษณีย์

15 .. - 15 .. 2550

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

Website http://service.buu.ac.th

10 .. 2550

09.00

เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ตามท้ายประกาศ

09.00

เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การคัดเลือก

อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

Website http://service.buu.ac.th

10 มี.. 2550

09.00

เป็นต้นไป

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

24 มี.. 2550

09.00

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 169 

ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131  Website http://service.buu.ac.th

 

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 07/12/2549 เวลา 18:49:03
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 14282 ครั้ง ได้รับการโหวต 6 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 14282 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 1/1/2552 14:22:37
โดย คุณ อาสุจิคารูโมะ
IP : 222.123.2.***
 

หรอ...5555+

โพสต์เมื่อ : 1/1/2552 14:22:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 11/7/2550 16:18:21
โดย คุณ PanJung@eduzones.com
IP : 203.113.76.***
 

อยากให้ปีการศึกษา2552รับผู้หญิงเข้าเรียนในวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาการ การจักการโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี จังเลยค่ะ แล้วจะสอบไปเรียนให้ได้เลย

โพสต์เมื่อ : 11/7/2550 16:18:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 22/4/2550 17:43:50
โดย คุณ phongsa
IP : 124.120.95.***
 

คู่มือแอดมิสชั่นส์50 คู่มือ...พิชิต แอดมิสชั่นส์
 
โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:06 น.
 
 คอลัมน์ วัยทวีนส์


ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ การสอบ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดา วัยทวีนส์ ทั้งหลาย เพราะ...ใกล้ฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกแล้ว

แม้ว่าปีการศึกษา 2550 จะเป็นปีที่สองที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้นำระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบ แอดมิสชั่นส์ มาใช้ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา แทนระบบเอ็นทรานซ์ก็ตาม

แต่รับรองว่าความคึกคักไม่แพ้ปีที่แล้วแน่นอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความโกลาหลที่เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

ตั้งแต่กระบวนการรับสมัครทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET ที่มีผู้สมัครบางคนสมัครสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้ระบบการรับสมัครรวน ไปผิดสนามสอบ

ไปจนถึงกระบวนการประกาศผลการสอบ O-NET และ A-NET ที่ทำให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ต้องประกาศผลสอบถึงหลายครั้งหลายครา ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหมู่นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครอง

ร้อนถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ต้องกระโดดเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจข้อสอบ และประมวลผลใหม่ทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อลดความกังวลใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ขะมักเขม้นอยู่กับการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่สนามแข่งขันมาเป็นแรมปี โดยที่เป้าหมายของน้องๆ อยู่ที่ คณะ และ มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนหมายมั่นปั้นมือที่จะเข้าเรียนต่อเป็นเดิมพัน

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆ ในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้น คู่มือแอดมิสชั่นส์50 ฉบับสมบูรณ์ โดย จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ จะมาบอกเล่ารายละเอียดทุกขั้นตอนเกี่ยวกับระบบแอดมิสชั่นส์ให้น้องๆ ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจอย่างง่ายๆ

ตั้งแต่องค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้ในการคัดเลือก, รายละเอียดขององค์ประกอบ และค่าน้ำหนักทั้ง 9 กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ในปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, กลุ่มสาขาเกษตร, กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ, กลุ่มสาขาครุศาสตร์ฯ, กลุ่มสาขาศิลปกรรมฯ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในรูปแบบตาราง ดูเข้าใจง่าย

คู่มือแอดมิสชั่นส์50 เล่มนี้ ยังมีเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ฯลฯ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ข้อสอบ O-NET และ A-NET ที่ใช้ในการสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่ได้รับอนุญาตจาก สทศ.ให้เผยแพร่ ซึ่งน้องๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบ O-NET และ A-NET ในการสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550

หรือข้อมูล เจาะลึกแนวข้อสอบ O-NET และ A-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างข้อสอบทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็น ทางลัด ให้น้องๆ ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ และเตรียมตัวเตรียมใจในการทำข้อสอบ O-NET และ A-NET ได้เป็นอย่างดี

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2549 ที่น้องๆ อยากทราบกันมากๆ เพราะสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกอันดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการสมัครแอดมิสชั่นส์ช่วงเดือนเมษายน 2550 ซึ่งจะช่วย เพิ่มโอกาส ในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันได้อีกด้วย

20 อันดับคณะ/สาขายอดนิยมในปีการศึกษา 2549 ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทำให้น้องๆ รับรู้รับทราบว่าคณะใด หรือสาขาไหน เป็นที่นิยมสูงสุด หรือมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้สัดส่วนการแข่งขันในสาขาเหล่านั้นค่อนข้างสูง น้องๆ ก็อาจเลี่ยงไปเลือกสาขาอื่นๆ ที่มีผู้สนใจน้อยกว่า เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้มากขึ้น

และ การจัด 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการเรียนการสอน และ 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย ที่จัดอันดับโดย สกอ. ก็เป็นอีกข้อมูลที่น้องๆ และผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะได้รู้ว่าคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่เราหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศหรือไม่

พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษ ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรักษาการประธานกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคู่มือแอดมิสชั่นส์50 ฉบับสมบูรณ์ จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบแอดมิสชั่นส์ ความพร้อม การเตรียมการจัดสอบ O-NET และ A-NET พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลือกคณะ และมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิสชั่นส์

โปรดพลิกอ่าน หากไม่อยากพลาดโอกาสเข้าเรียนในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังตั้งใจไว้


หน้า 20 
  
หมายเหตุ...น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ม.5-6 ก็เอาไว้ศึกษารายละเอียดได้ เพราะแอดมิสชั่นส์ในปี 2551-2552 ยังใช้องค์ประกอบเดิมทั้งหมด
โพสต์เมื่อ : 22/4/2550 17:43:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 5/1/2550 3:15:05
โดย คุณ 0229909
IP : 58.136.195.***
 

มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตคณะแพทย์ปีการศึกษา 2550
เข้าดูได้ที่ www.buu.ac.th ครับ

โพสต์เมื่อ : 5/1/2550 3:15:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 30/12/2549 13:42:33
โดย คุณ มะปราง
IP : 203.113.41.***
 

ฮุฮุอย่างนี้ห้ามพลาดเสียแล้ว

โพสต์เมื่อ : 30/12/2549 13:42:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 17/12/2549 12:55:40
โดย คุณ ดีฮับ
IP : 203.114.110.***
 

(ดีใจ) แต่ (เครียด)

โพสต์เมื่อ : 17/12/2549 12:55:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 15/12/2549 3:13:29
โดย คุณ fankteer
IP : 125.25.49.***
 

น่าจะรับทั่วประเทศ

โพสต์เมื่อ : 15/12/2549 3:13:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 12/12/2549 18:00:11
โดย คุณ แอ้น
IP : 125.24.164.***
 

ทามไมไม่รับทั่วประเทศละ

โพสต์เมื่อ : 12/12/2549 18:00:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 14282 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7