www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เข้าม .เกษตรได้โดยไม่ต้องAdmissionหรือสอบตรง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

มก. เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ สายวิทย์-คณิต ที่มี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการเข้าศึกษารายวิชาใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้เรียนเนื้อหาวิชาระดับเข้มข้นใน 4 วิชา

ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและวิชาชีววิทยา จำนวนรับเข้าเรียนวิชาละ 100 คน และให้สิทธิ

พิเศษในการรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆ หากมีผลการเรียนตามเงื่อนไขที่แต่ละคณะกำหนดโดยมีคณะที่เข้า

ร่วมโครงการนำร่องในการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน 7 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย

นักเรียนจะได้รับความรู้และบรรยากาศการเรียนการสอนจริงระดับอุดมศึกษาซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบในการรับสมัคร คัดเลือก และจัดการเรียนการสอน โดยมีการเรียนการสอนในวันเสาร์-

อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2550 – 17 กุมภาพันธ์ 2551 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้

เข้าเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถนำรายวิชาที่เรียนเทียบโอนได้ทุกวิทยาเขตของ มก. รับสมัครตั้งแต่

วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.วิเชียร กิจ

ปรีชาวนิช) โทร. 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 ต่อ 1113 หรือ 1133 และกองบริการการศึกษา

(..นีรนุช ภาชนะทิพย์) โทร. 0 2942 8167-8 ภายใน 4910

ที่มาข้อมูล : กองบริการการศึกษา โทร. 4910

ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

ทางด้านวิชาการให้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้า

เรียนร่วมกับนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบบรรยากาศการเรียนการสอนจริงและค้นพบตนเอง

เกี่ยวกับความสนใจและความสามารถในการเรียนเนื้อหาวิชาระดับสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึง

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าหรือ Advanced Placement

Program : (AP Program) โดยเริ่มรับเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 นี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะที่ร่วม

โครงการ จำนวน 7 คณะ ได้แก่

1. คณะเกษตร

2. คณะประมง

3. คณะวนศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ โดยเป็น

นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ใน 4 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โดยเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2550 – 17 กุมภาพันธ์ 2551

และมีการสอบกลางภาควันที่ 22-23 ธันวาคม 2550 และสอบปลายภาควันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551

คณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัคร

เริ่มรับสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป โดยรับเข้าศึกษาวิชาละ

100 คน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายวิชาละ 3,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักเรียนที่เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีได้แต้ม

คะแนนตามเงื่อนไขที่แต่ละคณะกำหนด จะได้รับสิทธิคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละคณะเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้หากนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สามารถเทียบโอนรายวิชาที่

เรียนมาแล้วในทุกวิทยาเขต

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละคณะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.ku.ac.th/kunews/news50/Learn50.pdf นะคะโอกาศดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดนะคะน้องๆรีบสมัครกันนะคะรับจำนวนจำกัดด้วย  แล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามข่าวการศึกษาที่อัพเดทก่อนใครได้ที่ eduzones.com นะคะ

ต้องขอขอบคุณข่าวนี้จากEZ TEAM  คุณ(ชัยชนะ วงษ์จันทร์) ด้วยนะคะ

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 08/10/2550 เวลา 15:52:57
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 65728 ครั้ง ได้รับการโหวต 59 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 65728 คน ตอบ 102 คน ) 1 2 3 4 >>
ความคิดเห็นที่ 112
วันที่ 27/7/2551 15:57:38
โดย คุณ เดก อยากเรียน แพทย์
IP : 222.123.108.***
 

แ ร้ ว เ ด ก ต่ า ง จั ง ห วั ด ก้ อ ไ ม่ มี โ อ ก า ส เ ร ย อ่ า ดิ่ เ นี่ ย . . . เ ห้ อ...อิ ด ฉ า เ ด ก ก ท ม .

โพสต์เมื่อ : 27/7/2551 15:57:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 111
วันที่ 30/6/2551 11:24:32
โดย คุณ หมู ราชวินิต
IP : 203.113.0.***
 

อยากให้เปิดสายศิลป์ คำนวณบ้าง น้อยใจทำไมทุกอย่างต้องให้แต่สายวิทย์
สายศิลป์ ก็มีความสามารถนะเพียงแต่เราชอบภาษา และศิลปะ มากกว่า
โลกนี้จะสวยงามและมีสีสรรก็ต้องมีศิลปะไม่ใช่หรือ ไม่งั้นก็จะแข็งทื่อ
สายศิลปก็อยากเข้า เกษตร เหมือนกันนะ

โพสต์เมื่อ : 30/6/2551 11:24:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 110
วันที่ 5/11/2550 15:17:55
โดย คุณ TU
IP : 203.113.41.***
 

มากันเร็วพี่น้อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน TU-Sci camp#5 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ www.vidyasart.com

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 15:17:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 109
วันที่ 5/11/2550 8:56:48
โดย คุณ เด็กลาว
IP : 203.156.0.***
 

เกรดไม่ถึงโว้ยยยย เซ็ง ระบบการศึกษาไทย นี่เราโง่เองใช่ไม๊

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 8:56:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 108
วันที่ 4/11/2550 21:40:13
โดย คุณ minmin
IP : 125.27.225.***
 

ก็ม.เกษตรเค้าเด่นทางด้านสายนี้หนิ เค้าก็ต้องอยากจะพัฒนาศักยภาพทางสายวิชาเหล่านี้ก่อน อีกอย่างคณะเหล่านี้เค้าก็ดีพอที่จะรับ ม.6 มาเข้าโครงการ มันก็เป็นธรรมดาที่ทางคณะเหล่านี้เค้าจึงเริ่มดำเนินการก่อน ถ้าคณะสายศิลป์พร้อม เค้าก็เริ่มโครงการเองแหละ หรือถ้ารอไม่ไหวละก็ไปที่ม.รามฯ สิ pre-degree ไ

โพสต์เมื่อ : 4/11/2550 21:40:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 107
วันที่ 4/11/2550 12:37:38
โดย คุณ เด็กต่างจังหวัด
IP : 203.146.63.***
 

บ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่เสียดายไปให้เด็กกทม.เค้าไป เฮ้อ...

โพสต์เมื่อ : 4/11/2550 12:37:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 106
วันที่ 3/11/2550 20:50:03
โดย คุณ tatar
IP : 210.203.178.***
 

วิทย์เกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.75น่ะ จะสมัครได้มั้ย

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 20:50:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 105
วันที่ 3/11/2550 19:15:24
โดย คุณ กก
IP : 117.47.2.***
 

โครงการน่าสนสุดๆ เพราะอยากเข้า ม.เกษตรฯมาก แต่ทำไมไม่นึกถึงเด็กต่างจังหวัดบ้าง คิดโครงนี้มาเพื่อเด็กกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงหรือไง
ไม่ทำเป็นโควตาไปเลยล่ะ งั้นอ่ะ
ค่าเรียนแต่ละวิชาก็แพงเกินไป ตั้ง 3000 แล้วต้องเรียนกี่วิชาละเนี่ย ไม่ได้เรียนวิชาเดียวนะ
ถ้าสมมติเรียนไปแล้วไม่ได้เข้าอ่ะ เสียเงิน

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 19:15:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 104
วันที่ 29/10/2550 22:32:52
โดย คุณ kukkik
IP : 58.8.137.***
 

ได้โปรด ช่วยเด็กสายศิลป์กันบ้างเถอะค่ะ
อยากเข้ามากๆๆๆๆเลยค่ะ
ม.เกษตร อ่ะ

ขอโอกาสเด็กสาย ศิลป์

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 22:32:52