www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เข้าม .เกษตรได้โดยไม่ต้องAdmissionหรือสอบตรง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

มก. เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ สายวิทย์-คณิต ที่มี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการเข้าศึกษารายวิชาใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้เรียนเนื้อหาวิชาระดับเข้มข้นใน 4 วิชา

ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีและวิชาชีววิทยา จำนวนรับเข้าเรียนวิชาละ 100 คน และให้สิทธิ

พิเศษในการรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆ หากมีผลการเรียนตามเงื่อนไขที่แต่ละคณะกำหนดโดยมีคณะที่เข้า

ร่วมโครงการนำร่องในการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน 7 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย

นักเรียนจะได้รับความรู้และบรรยากาศการเรียนการสอนจริงระดับอุดมศึกษาซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบในการรับสมัคร คัดเลือก และจัดการเรียนการสอน โดยมีการเรียนการสอนในวันเสาร์-

อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2550 – 17 กุมภาพันธ์ 2551 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้

เข้าเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถนำรายวิชาที่เรียนเทียบโอนได้ทุกวิทยาเขตของ มก. รับสมัครตั้งแต่

วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.วิเชียร กิจ

ปรีชาวนิช) โทร. 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 ต่อ 1113 หรือ 1133 และกองบริการการศึกษา

(..นีรนุช ภาชนะทิพย์) โทร. 0 2942 8167-8 ภายใน 4910

ที่มาข้อมูล : กองบริการการศึกษา โทร. 4910

ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

ทางด้านวิชาการให้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้า

เรียนร่วมกับนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบบรรยากาศการเรียนการสอนจริงและค้นพบตนเอง

เกี่ยวกับความสนใจและความสามารถในการเรียนเนื้อหาวิชาระดับสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึง

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าหรือ Advanced Placement

Program : (AP Program) โดยเริ่มรับเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 นี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะที่ร่วม

โครงการ จำนวน 7 คณะ ได้แก่

1. คณะเกษตร

2. คณะประมง

3. คณะวนศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ โดยเป็น

นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ใน 4 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โดยเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2550 – 17 กุมภาพันธ์ 2551

และมีการสอบกลางภาควันที่ 22-23 ธันวาคม 2550 และสอบปลายภาควันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551

คณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัคร

เริ่มรับสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป โดยรับเข้าศึกษาวิชาละ

100 คน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายวิชาละ 3,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักเรียนที่เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีได้แต้ม

คะแนนตามเงื่อนไขที่แต่ละคณะกำหนด จะได้รับสิทธิคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละคณะเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้หากนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สามารถเทียบโอนรายวิชาที่

เรียนมาแล้วในทุกวิทยาเขต

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละคณะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.ku.ac.th/kunews/news50/Learn50.pdf นะคะโอกาศดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดนะคะน้องๆรีบสมัครกันนะคะรับจำนวนจำกัดด้วย  แล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามข่าวการศึกษาที่อัพเดทก่อนใครได้ที่ eduzones.com นะคะ

ต้องขอขอบคุณข่าวนี้จากEZ TEAM  คุณ(ชัยชนะ วงษ์จันทร์) ด้วยนะคะ

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 08/10/2550 เวลา 15:52:57
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 65728 ครั้ง ได้รับการโหวต 59 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 65728 คน ตอบ 102 คน ) 1 2 3 4 >>
ความคิดเห็นที่ 112
วันที่ 27/7/2551 15:57:38
โดย คุณ เดก อยากเรียน แพทย์
IP : 222.123.108.***
 

แ ร้ ว เ ด ก ต่ า ง จั ง ห วั ด ก้ อ ไ ม่ มี โ อ ก า ส เ ร ย อ่ า ดิ่ เ นี่ ย . . . เ ห้ อ...อิ ด ฉ า เ ด ก ก ท ม .

โพสต์เมื่อ : 27/7/2551 15:57:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 111
วันที่ 30/6/2551 11:24:32
โดย คุณ หมู ราชวินิต
IP : 203.113.0.***
 

อยากให้เปิดสายศิลป์ คำนวณบ้าง น้อยใจทำไมทุกอย่างต้องให้แต่สายวิทย์
สายศิลป์ ก็มีความสามารถนะเพียงแต่เราชอบภาษา และศิลปะ มากกว่า
โลกนี้จะสวยงามและมีสีสรรก็ต้องมีศิลปะไม่ใช่หรือ ไม่งั้นก็จะแข็งทื่อ
สายศิลปก็อยากเข้า เกษตร เหมือนกันนะ

โพสต์เมื่อ : 30/6/2551 11:24:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 110
วันที่ 5/11/2550 15:17:55
โดย คุณ TU
IP : 203.113.41.***
 

มากันเร็วพี่น้อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน TU-Sci camp#5 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ www.vidyasart.com

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 15:17:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 109
วันที่ 5/11/2550 8:56:48
โดย คุณ เด็กลาว
IP : 203.156.0.***
 

เกรดไม่ถึงโว้ยยยย เซ็ง ระบบการศึกษาไทย นี่เราโง่เองใช่ไม๊

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 8:56:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 108
วันที่ 4/11/2550 21:40:13
โดย คุณ minmin
IP : 125.27.225.***
 

ก็ม.เกษตรเค้าเด่นทางด้านสายนี้หนิ เค้าก็ต้องอยากจะพัฒนาศักยภาพทางสายวิชาเหล่านี้ก่อน อีกอย่างคณะเหล่านี้เค้าก็ดีพอที่จะรับ ม.6 มาเข้าโครงการ มันก็เป็นธรรมดาที่ทางคณะเหล่านี้เค้าจึงเริ่มดำเนินการก่อน ถ้าคณะสายศิลป์พร้อม เค้าก็เริ่มโครงการเองแหละ หรือถ้ารอไม่ไหวละก็ไปที่ม.รามฯ สิ pre-degree ไ

โพสต์เมื่อ : 4/11/2550 21:40:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 107
วันที่ 4/11/2550 12:37:38
โดย คุณ เด็กต่างจังหวัด
IP : 203.146.63.***
 

บ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่เสียดายไปให้เด็กกทม.เค้าไป เฮ้อ...

โพสต์เมื่อ : 4/11/2550 12:37:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 106
วันที่ 3/11/2550 20:50:03
โดย คุณ tatar
IP : 210.203.178.***
 

วิทย์เกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.75น่ะ จะสมัครได้มั้ย

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 20:50:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 105
วันที่ 3/11/2550 19:15:24
โดย คุณ กก
IP : 117.47.2.***
 

โครงการน่าสนสุดๆ เพราะอยากเข้า ม.เกษตรฯมาก แต่ทำไมไม่นึกถึงเด็กต่างจังหวัดบ้าง คิดโครงนี้มาเพื่อเด็กกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงหรือไง
ไม่ทำเป็นโควตาไปเลยล่ะ งั้นอ่ะ
ค่าเรียนแต่ละวิชาก็แพงเกินไป ตั้ง 3000 แล้วต้องเรียนกี่วิชาละเนี่ย ไม่ได้เรียนวิชาเดียวนะ
ถ้าสมมติเรียนไปแล้วไม่ได้เข้าอ่ะ เสียเงิน

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 19:15:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 104
วันที่ 29/10/2550 22:32:52
โดย คุณ kukkik
IP : 58.8.137.***
 

ได้โปรด ช่วยเด็กสายศิลป์กันบ้างเถอะค่ะ
อยากเข้ามากๆๆๆๆเลยค่ะ
ม.เกษตร อ่ะ

ขอโอกาสเด็กสาย ศิลป์

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 22:32:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 101
วันที่ 27/10/2550 12:37:25
โดย คุณ 0870206330
IP : 161.200.255.***
 

สอนพิเศษ ตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยไม่เกิน 3 คน
วิชา คณิตศาสตร์ (ม.ต้น ม.ปลาย) วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี)
โดยรุ่นพี่ทุกคน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ สามารถตรวจเช็คจากสำนักทะเบียน จุฬาฯ ได้

ผู้สอนทุกคน สอนจากประสบการณ์ตรงที่เคยสอบมา พร้อมเสริมเทคนิค วิธีของแต่ละบุคคลในการที่จะทำให้ น้องๆสามารถเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียน ได้รวดเร็ว

เชิญน้องๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา แล้วจะรู้ว่า พี่ๆ เค้ามีเทคนิคกันอย่างไร ในการทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี พี่ๆ ถึงทำกันได้ 80 ขึ้นกัน


โพสต์เมื่อ : 27/10/2550 12:37:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 100
วันที่ 26/10/2550 16:57:30
โดย คุณ อยากเข้ามากๆเลยค่ะตอบด้วยนะ
IP : 203.156.23.***
 

อยากเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่าค่ะไม่มีของเด็กศิลป์บ้างเหรออยากเข้าจริงๆเเล้วเด็กศิลป์มาลงสมัตรอันนี้ได้ไหม

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 16:57:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 99
วันที่ 26/10/2550 7:26:41
โดย คุณ natt03122532
IP : 222.123.201.***
 

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=44373โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 7:26:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 98
วันที่ 25/10/2550 19:59:09
โดย คุณ ......................................
IP : 58.9.129.***
 

ไม่ให้โอกาสเด็กสายศิลป์บ้างเลยหรอ

ให้แต่เด็กสายวิทย์ อย่างงี้เด็กสายศิลป์ไม่ต้องทำอะไรแล้วเลยหรอค่ะ

เด็กลุ้นentอย่างเดียวเลย

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 19:59:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 97
วันที่ 25/10/2550 17:14:08
โดย คุณ น่ารัก
IP : 203.113.71.***
 

เเจกโทรศัพท์มือถือฟรีๆ เพียงเเนะนำสมาชิกให้สมัครเพิ่มเท่านั้น….ด่วน!!!

>ได้รับการประกันความเชื่อถือจาก กระทรวง ICT แล้ว !!!!!!

>มีเวปต่างประเทศ ที่แจกมือถือฟรีๆ โดนเลย!!!

http://FreeMobs.co.uk/activate.php?id=42188

>แจกมือถือทั้งหมด 4 รุ่น ครับ
>1. Apple iPhone 2. Motorola KRKR K1 3. L

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 17:14:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 96
วันที่ 25/10/2550 14:52:10
โดย คุณ Cain
IP : 125.27.232.***
 

เดก ตจว คงต้องดิ้นกันเลือดกระเด็นอีกถ้าอยากเข้า เพราะเราคงไม่มีโอกาศหรอก  เรียกร้อลไปก็ไร้ผล

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 14:52:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 95
วันที่ 25/10/2550 8:21:13
โดย คุณ polly
IP : 58.136.210.***
 

ทามไมล่ะเนี่ยคนที่คิดโครงการณ์นี้ไม่คิดถึงเดกที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างอ่าค่ะ เด็กต่างจังหวัดตาดำๆๆๆๆยังคอยโอกาศอยู่น่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 8:21:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 94
วันที่ 24/10/2550 8:53:05
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

ได้อีกแล้ว 200$ ( 7,000 กว่าบาท ) จากเว็ปหาเงินบน internet online 100%
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีสร้างรายได้บน internet ทำงานบน internet รับเงินทาง internet ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องเข้าอบรม ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างที่คุณได้เคยผ่านมาในประเทศไทย โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว
ด้วยธุรกิจแนวใหม่มาแรงแห่งยุค Globalrich เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ คุณสามารถสร้างเงิน 105$ (4,000 กว่าบาท)ได้ภายใน 7 วัน เรากล้าการันตีรายได้เพียงคุณทำตามคำแนะนำของเราเท่านั้น แล้วคุณจะพบว่าการหาเงินทาง internet ง่ายนิดเดียว
อ่านรายละเอียดที่นี่เลยคะ http://www. mumurin34.ws

โพสต์เมื่อ : 24/10/2550 8:53:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 93
วันที่ 23/10/2550 18:28:40
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.127.***
 

 

ทำไงดีกับโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิต
โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 18:28:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 92
วันที่ 23/10/2550 16:38:28
โดย คุณ .
IP : 124.121.159.***
 

แจก ! มือถือฟรี ๆ

เชิญเข้าไปสมัครได้ที่

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=43656


โทรศัพท์มือถือแจกฟรีจริงๆ (ไม่เสียหาย ไม่เสียเงินนะครับ) ไม่เสียค่าสมัครด้วยครับ

เพียงกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ แต่ต้องเป็นข้อมูลจริง ทางเว็บจะส่งมือถือมาตามที่อยู่ที่คุณกรอกไว้ จากนั้นก็บอกต่อใ

โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 16:38:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 91
วันที่ 23/10/2550 12:11:00
โดย คุณ satamura
IP : 222.123.163.***
 

แค่สมัครสามาชิกก็ได้$65(2500บาท)แล้วครับ
หารายได้กับ hostmonster http://www.hostmonster.com/track/satamura
การหาเงินรูปแบบใหม่
สมัครแล้วได้รับเงินจริงๆ เลยอยากบอกต่อ ไม่ต้องกลัวว่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ เรามีขั้นตอนการสมัครที่แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยด้านล่าง
ที่สำคัญ : สมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ขอความกรุณา ช่วยอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์
นี้ ให้หมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณ)
สมัครได้ที่->> http://www.hostmonster.com/track/satamura
ที่เค้ากล้าให้ขนาดนี้คุณทราบไหมครับว่าเพราะอะไร ??? (บ้าป่าว... ใครจะแจกตังค์ฟรีกันครับ) ไปดูกัน
คำตอบก็คือว่า...
เค้ารู้ดีว่าแนวโน้มเรื่องการเปิดเว็บไซต์ต่อไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-5 เท่าตัวเลยที่เดียว นั่นก็หมายความว่าต้องมี web hosting
 เพื่อรองรับ เพราะฉะนั้น ทาง host monster จึงได้ใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะให้เราประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ( web hosting) ให้เค้าไงล่ะ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางเว็บนั้นเองถ้าอย่างนั้นก็มาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับว่า (ฟรี) รีบ ๆ หน่อยก่อนที่เค้าจะลดจำนวนเงินลง เมื่อมีสมาชิกเยอะแล้ว
แล้วอย่ามาหาว่าไม่บอกนะ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ หากเป็นการรบกวนก็ขอโทษมา ณ ที่ด้วยขอบคุณครับ
สมัครแล้วรับเงินฟรี 2500 บาท (ค่าเงินบาทมีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ) จึงได้เงินได้ไม่แน่นอน 2000+
ขอต้อนรับน้องใหม่มาสู่ทีมพวกเราชาวท่องโลกเน็ต คุณสมัครแล้วรับเงินฟรี
65 $ (ประมาณ 2500บาท)ไม่มีข้อผูกมัด
สมัครฟรี รับ 2500 บาท เลย ...เรื่องจริง!!
เว็บต่างประเทศนี้เป็นชุมชนชาวเน็ตทั่วโลกถูกกฎหมายถูกต้อง100%ในสหรัฐฯอเมริกา

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทย
วันนี้ผมมีวิธีการสร้างรายได้ที่ง่ายๆและมีรายได้งาม ๆ มาฝากกันครับ
โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Web hosting ไม่ต้องตกใจครับ
คุณไม่ต้องซื้อสินค้าแต่อย่างใดคุณก็สามารถได้รับค่าตอบแทนกลับมาได้ครับ
ผมว่าอยากให้ทุกคนประเทศไทยร่ำรวยมาก ไม่มีคำว่าคนยากจนอีกแล้ว
และเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะได้รับเงินสหรัฐฯ $65 หรือประมาณ 2,500 บาท
ฟรีทันที (สมัครฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับเพื่อนๆที่เคยหาเงินทางเว็บมาแล้วข่าวดีเพราะนี้เป็นเว็บเปิดใหม่ยังไม่มีเงื่อนไข
ในการรักษายอดคนสมัคร รีบสมัครเลย..ขอบอกๆๆๆๆ
การรับเงินจะได้เป็นเช็คส่งมาทางบ้านนะคับปลอดภัยไม่มีอะไรแอบแฝง
จะตัดรอบจ่ายเงิน วันที่ 25 ของเดือนคับ โดยขั้นตอนมีดังนี้
สมัครได้ที่->>http://www.hostmonster.com/track/satamura/[optionaltrackingcode]

วิธ๊การสมัคร
คลิกที่ Affiliates อยู่ด้านบนขวาของหน้า
จะมาอีกหน้า แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก create my account
จะพบหน้าใหม่ให้กรอกข้อมูลดังนี้ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
(ส่วนที่ 1) Login information
Account Name : ใส่ชื่อที่เราต้องการ (ชื่อเวลาเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Account Password: ใส่เลขที่เราชอบ (รหัสเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Confirm Password: ใส่เลขที่เราชอบอีกครั้ง (ยืนยันรหัสเข้าใช้)
(ส่วนที่ 2) Account information (ชื่อและที่อยู่ในการรับเงิน )
First Name: ใส่ชื่อผู้รับเงิน
Last Name: ใส่นามสกุล
Business Name: ใส่ชื่อเรา
Street Address: ใส่ที่อยู่ และ ถนน (ใส่ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม้ได้เงินนะ)
City: อำเภอ
State/Province: จังหวัด
Zip Code: รหัสไปรษณีย์
Country: ให้เลือก Thailand (เลือกประเทศ)
Phone Number: เบอร์โทรศัพท์
Email Address: ใส่อีเมล์
(ส่วนที่ 3) Tax information (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี)
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราอยู่นอก USA ไม่ต้องเสียภาษี)
I am outside the US and Do not need to provide an EIN or SSN.
(ส่วนที่ 4) Payee information
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราเป็นผู้รับเงินเอง)
Make checks payable to me
เช็คข้อมูลเมื่อถูกต้องแล้วให้คลิก Create My Account *
แล้วให้ทำการ Login เข้าไปใน Account ของเรา
ถ้าเข้าไม่ได้ให้เข้าไปที่อีเมล์ของเราที่กรอกไว้
แล้วให้ทำการยืนยันอีเมล์ และทำการ Login เข้าไปใหม่
และเมื่อเข้ามาเราก็จะเห็นยอดเงินของเราเป็น $65 เพียงเท่านี้เราก็ได้รับเงิน $65 หรือประมาณ 2500 บาทแล้ว คร๊าบ ง่ายไหมครับ

มาดูวิธีการหาเงินเพิ่มกันดีกว่าครับ *
ขั้นแรกคับเมื่อ Login เข้ามาใน Account ของเรานะคับให้เข้าไปที่
Affiliates Link Code เพื่อนำ Link ID
ของเรามาใช้ครับโดยเมื่อใครสมัครผ่าน Link ID ของเรา เราก็จะได้รับเงิน
$65 หรือประมาณ 2,500 บาทครับ

หรือ
ลองคิดดูเล่นๆนะ
1 วัน มีคนสมัคร 1 คน = $65* 1คน=$65
อาจจะเห็นว่าไม่มากเท่าไหร่
แล้วถ้าลองคิดเป็นเดือนสิครับ $65*30วัน = $1950 หรือประมาณ 70,000 บาทเลยนะครับ เป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมครับ
สมัครที่ http://www.hostmonster.com/track/satamura
2. ให้ Copy Link ID ของคุณ ไปโฆษณาที่เว็บของคุณ หรือ ส่งอีเมล์ แนะนำเพื่อนก็ได้ครับและเมื่อใครมาสมัคผ่าน Link ID ของเราเราก็จะได้ $65 (ง่ายมั้ยครับ^-^)

การขึ้นเช็ค (คงอยากได้ตังค์แล้วละสิ)
1.ผู้ขึ้นต้องมีบัตรประชาชน และอายุ 18 ปีขึ้นไป ( ถ้าต่ำกว่า 18 ปี ให้เอาผู้ปกครองไปด้วย )
2.เดินไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกเขาว่าขอขึ้นเช็ค แล้วเขาจะบอกอีกประมาณ 1 เดือนมาเอา ก็ให้กลับบ้านไปรอครับ
3.มาดูว่าได้ยัง ถ้าได้ก็เซ็นต์รับรองว่าได้รับเงินแล้ว ( ถ้าอายุไม่ถึง 18 ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับแทนครับ )
4.รอสักครู่เขาก็จะเรียกให้ไปรับเงินที่เคาเตอร์ แล้วเลือกเอาว่าจะรับเป็นเงินสดหรือเอาเข้าบัญชี
5.หลังจากได้รับเงินแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผม

การคำนวณรายได้
คุณต้องหาสมาชิกเพื่อนรู้จักให้ได้ เพื่อเพิ่มรายได้ง่ายมาก **
คุณแนะนำเพื่อน 2 คนละ 65$คูณ 2 คน ได้รับเงินเดือน130.00$ คิดเงินไทยเป็น 5070 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 5 คนละ 65$คูณ 5 คน ได้รับเงินเดือน325.00$ คิดเงินไทยเป็น 12675 บาท
คุณแนะนำเพื่อน10 คนละ65$คูณ 10 คน ได้รับเงินเดือน650$ คิดเงินไทยเป็น 25350 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 15 คนละ65$คูณ 15 คน ได้รับเงินเดือน975$ คิดเงินไทยเป็น 38025 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 20 คนละ 65$คูณ 20คน ได้รับเงินเดือน 1300$คิดเงินไทยเป็น 50700 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่เลวใช่มั้ยครับ...*
หมายเหตุ
** ทางเค้าจะจัดส่งเช็คเงินให้ไปตามที่อยู่ของคุณ ทุกสิ้นเดือนไม่มีปัญหา
** ถ้าไม่แนะนำเพื่อนหรือไม่มีการแนะนำใครเลย เค้าจะไม่จ่ายเงินจริงนะครับ อย่างน้อยเดือนละ 5-15 คน

ข้อพึงระวัง
ไม่ควรสมัครหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้เลข ip address ซ้ำกันนะครับ หรือใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องเดี่ยวกันสมัครครับโพสต์เมื่อ : 23/10/2550 12:11:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 90
วันที่ 23/10/2550 12:10:49
โดย คุณ satamura
IP : 222.123.163.***
 

แค่สมัครสามาชิกก็ได้$65(2500บาท)แล้วครับ
หารายได้กับ hostmonster http://www.hostmonster.com/track/satamura
การหาเงินรูปแบบใหม่
สมัครแล้วได้รับเงินจริงๆ เลยอยากบอกต่อ ไม่ต้องกลัวว่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ เรามีขั้นตอนการสมัครที่แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยด้านล่าง
ที่สำคัญ : สมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ขอความกรุณา ช่วยอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์
นี้ ให้หมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณ)
สมัครได้ที่->> http://www.hostmonster.com/track/satamura
ที่เค้ากล้าให้ขนาดนี้คุณทราบไหมครับว่าเพราะอะไร ??? (บ้าป่าว... ใครจะแจกตังค์ฟรีกันครับ) ไปดูกัน
คำตอบก็คือว่า...
เค้ารู้ดีว่าแนวโน้มเรื่องการเปิดเว็บไซต์ต่อไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-5 เท่าตัวเลยที่เดียว นั่นก็หมายความว่าต้องมี web hosting
 เพื่อรองรับ เพราะฉะนั้น ทาง host monster จึงได้ใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะให้เราประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ( web hosting) ให้เค้าไงล่ะ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางเว็บนั้นเองถ้าอย่างนั้นก็มาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับว่า (ฟรี) รีบ ๆ หน่อยก่อนที่เค้าจะลดจำนวนเงินลง เมื่อมีสมาชิกเยอะแล้ว
แล้วอย่ามาหาว่าไม่บอกนะ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ หากเป็นการรบกวนก็ขอโทษมา ณ ที่ด้วยขอบคุณครับ
สมัครแล้วรับเงินฟรี 2500 บาท (ค่าเงินบาทมีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ) จึงได้เงินได้ไม่แน่นอน 2000+
ขอต้อนรับน้องใหม่มาสู่ทีมพวกเราชาวท่องโลกเน็ต คุณสมัครแล้วรับเงินฟรี
65 $ (ประมาณ 2500บาท)ไม่มีข้อผูกมัด
สมัครฟรี รับ 2500 บาท เลย ...เรื่องจริง!!
เว็บต่างประเทศนี้เป็นชุมชนชาวเน็ตทั่วโลกถูกกฎหมายถูกต้อง100%ในสหรัฐฯอเมริกา

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทย
วันนี้ผมมีวิธีการสร้างรายได้ที่ง่ายๆและมีรายได้งาม ๆ มาฝากกันครับ
โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Web hosting ไม่ต้องตกใจครับ
คุณไม่ต้องซื้อสินค้าแต่อย่างใดคุณก็สามารถได้รับค่าตอบแทนกลับมาได้ครับ
ผมว่าอยากให้ทุกคนประเทศไทยร่ำรวยมาก ไม่มีคำว่าคนยากจนอีกแล้ว
และเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะได้รับเงินสหรัฐฯ $65 หรือประมาณ 2,500 บาท
ฟรีทันที (สมัครฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับเพื่อนๆที่เคยหาเงินทางเว็บมาแล้วข่าวดีเพราะนี้เป็นเว็บเปิดใหม่ยังไม่มีเงื่อนไข
ในการรักษายอดคนสมัคร รีบสมัครเลย..ขอบอกๆๆๆๆ
การรับเงินจะได้เป็นเช็คส่งมาทางบ้านนะคับปลอดภัยไม่มีอะไรแอบแฝง
จะตัดรอบจ่ายเงิน วันที่ 25 ของเดือนคับ โดยขั้นตอนมีดังนี้
สมัครได้ที่->>http://www.hostmonster.com/track/satamura/[optionaltrackingcode]

วิธ๊การสมัคร
คลิกที่ Affiliates อยู่ด้านบนขวาของหน้า
จะมาอีกหน้า แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก create my account
จะพบหน้าใหม่ให้กรอกข้อมูลดังนี้ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
(ส่วนที่ 1) Login information
Account Name : ใส่ชื่อที่เราต้องการ (ชื่อเวลาเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Account Password: ใส่เลขที่เราชอบ (รหัสเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Confirm Password: ใส่เลขที่เราชอบอีกครั้ง (ยืนยันรหัสเข้าใช้)
(ส่วนที่ 2) Account information (ชื่อและที่อยู่ในการรับเงิน )
First Name: ใส่ชื่อผู้รับเงิน
Last Name: ใส่นามสกุล
Business Name: ใส่ชื่อเรา
Street Address: ใส่ที่อยู่ และ ถนน (ใส่ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม้ได้เงินนะ)
City: อำเภอ
State/Province: จังหวัด
Zip Code: รหัสไปรษณีย์
Country: ให้เลือก Thailand (เลือกประเทศ)
Phone Number: เบอร์โทรศัพท์
Email Address: ใส่อีเมล์
(ส่วนที่ 3) Tax information (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี)
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราอยู่นอก USA ไม่ต้องเสียภาษี)
I am outside the US and Do not need to provide an EIN or SSN.
(ส่วนที่ 4) Payee information
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราเป็นผู้รับเงินเอง)
Make checks payable to me
เช็คข้อมูลเมื่อถูกต้องแล้วให้คลิก Create My Account *
แล้วให้ทำการ Login เข้าไปใน Account ของเรา
ถ้าเข้าไม่ได้ให้เข้าไปที่อีเมล์ของเราที่กรอกไว้
แล้วให้ทำการยืนยันอีเมล์ และทำการ Login เข้าไปใหม่
และเมื่อเข้ามาเราก็จะเห็นยอดเงินของเราเป็น $65 เพียงเท่านี้เราก็ได้รับเงิน $65 หรือประมาณ 2500 บาทแล้ว คร๊าบ ง่ายไหมครับ

มาดูวิธีการหาเงินเพิ่มกันดีกว่าครับ *
ขั้นแรกคับเมื่อ Login เข้ามาใน Account ของเรานะคับให้เข้าไปที่
Affiliates Link Code เพื่อนำ Link ID
ของเรามาใช้ครับโดยเมื่อใครสมัครผ่าน Link ID ของเรา เราก็จะได้รับเงิน
$65 หรือประมาณ 2,500 บาทครับ

หรือ
ลองคิดดูเล่นๆนะ
1 วัน มีคนสมัคร 1 คน = $65* 1คน=$65
อาจจะเห็นว่าไม่มากเท่าไหร่
แล้วถ้าลองคิดเป็นเดือนสิครับ $65*30วัน = $1950 หรือประมาณ 70,000 บาทเลยนะครับ เป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมครับ
สมัครที่ http://www.hostmonster.com/track/satamura
2. ให้ Copy Link ID ของคุณ ไปโฆษณาที่เว็บของคุณ หรือ ส่งอีเมล์ แนะนำเพื่อนก็ได้ครับและเมื่อใครมาสมัคผ่าน Link ID ของเราเราก็จะได้ $65 (ง่ายมั้ยครับ^-^)

การขึ้นเช็ค (คงอยากได้ตังค์แล้วละสิ)
1.ผู้ขึ้นต้องมีบัตรประชาชน และอายุ 18 ปีขึ้นไป ( ถ้าต่ำกว่า 18 ปี ให้เอาผู้ปกครองไปด้วย )
2.เดินไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกเขาว่าขอขึ้นเช็ค แล้วเขาจะบอกอีกประมาณ 1 เดือนมาเอา ก็ให้กลับบ้านไปรอครับ
3.มาดูว่าได้ยัง ถ้าได้ก็เซ็นต์รับรองว่าได้รับเงินแล้ว ( ถ้าอายุไม่ถึง 18 ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับแทนครับ )
4.รอสักครู่เขาก็จะเรียกให้ไปรับเงินที่เคาเตอร์ แล้วเลือกเอาว่าจะรับเป็นเงินสดหรือเอาเข้าบัญชี
5.หลังจากได้รับเงินแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผม

การคำนวณรายได้
คุณต้องหาสมาชิกเพื่อนรู้จักให้ได้ เพื่อเพิ่มรายได้ง่ายมาก **
คุณแนะนำเพื่อน 2 คนละ 65$คูณ 2 คน ได้รับเงินเดือน130.00$ คิดเงินไทยเป็น 5070 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 5 คนละ 65$คูณ 5 คน ได้รับเงินเดือน325.00$ คิดเงินไทยเป็น 12675 บาท
คุณแนะนำเพื่อน10 คนละ65$คูณ 10 คน ได้รับเงินเดือน650$ คิดเงินไทยเป็น 25350 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 15 คนละ65$คูณ 15 คน ได้รับเงินเดือน975$ คิดเงินไทยเป็น 38025 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 20 คนละ 65$คูณ 20คน ได้รับเงินเดือน 1300$คิดเงินไทยเป็น 50700 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่เลวใช่มั้ยครับ...*
หมายเหตุ
** ทางเค้าจะจัดส่งเช็คเงินให้ไปตามที่อยู่ของคุณ ทุกสิ้นเดือนไม่มีปัญหา
** ถ้าไม่แนะนำเพื่อนหรือไม่มีการแนะนำใครเลย เค้าจะไม่จ่ายเงินจริงนะครับ อย่างน้อยเดือนละ 5-15 คน

ข้อพึงระวัง
ไม่ควรสมัครหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้เลข ip address ซ้ำกันนะครับ หรือใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องเดี่ยวกันสมัครครับโพสต์เมื่อ : 23/10/2550 12:10:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 89
วันที่ 23/10/2550 12:10:35
โดย คุณ satamura
IP : 222.123.163.***
 

แค่สมัครสามาชิกก็ได้$65(2500บาท)แล้วครับ
หารายได้กับ hostmonster http://www.hostmonster.com/track/satamura
การหาเงินรูปแบบใหม่
สมัครแล้วได้รับเงินจริงๆ เลยอยากบอกต่อ ไม่ต้องกลัวว่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ เรามีขั้นตอนการสมัครที่แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยด้านล่าง
ที่สำคัญ : สมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ขอความกรุณา ช่วยอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์
นี้ ให้หมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณ)
สมัครได้ที่->> http://www.hostmonster.com/track/satamura
ที่เค้ากล้าให้ขนาดนี้คุณทราบไหมครับว่าเพราะอะไร ??? (บ้าป่าว... ใครจะแจกตังค์ฟรีกันครับ) ไปดูกัน
คำตอบก็คือว่า...
เค้ารู้ดีว่าแนวโน้มเรื่องการเปิดเว็บไซต์ต่อไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-5 เท่าตัวเลยที่เดียว นั่นก็หมายความว่าต้องมี web hosting
 เพื่อรองรับ เพราะฉะนั้น ทาง host monster จึงได้ใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะให้เราประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ( web hosting) ให้เค้าไงล่ะ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางเว็บนั้นเองถ้าอย่างนั้นก็มาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับว่า (ฟรี) รีบ ๆ หน่อยก่อนที่เค้าจะลดจำนวนเงินลง เมื่อมีสมาชิกเยอะแล้ว
แล้วอย่ามาหาว่าไม่บอกนะ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ หากเป็นการรบกวนก็ขอโทษมา ณ ที่ด้วยขอบคุณครับ
สมัครแล้วรับเงินฟรี 2500 บาท (ค่าเงินบาทมีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ) จึงได้เงินได้ไม่แน่นอน 2000+
ขอต้อนรับน้องใหม่มาสู่ทีมพวกเราชาวท่องโลกเน็ต คุณสมัครแล้วรับเงินฟรี
65 $ (ประมาณ 2500บาท)ไม่มีข้อผูกมัด
สมัครฟรี รับ 2500 บาท เลย ...เรื่องจริง!!
เว็บต่างประเทศนี้เป็นชุมชนชาวเน็ตทั่วโลกถูกกฎหมายถูกต้อง100%ในสหรัฐฯอเมริกา

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทย
วันนี้ผมมีวิธีการสร้างรายได้ที่ง่ายๆและมีรายได้งาม ๆ มาฝากกันครับ
โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Web hosting ไม่ต้องตกใจครับ
คุณไม่ต้องซื้อสินค้าแต่อย่างใดคุณก็สามารถได้รับค่าตอบแทนกลับมาได้ครับ
ผมว่าอยากให้ทุกคนประเทศไทยร่ำรวยมาก ไม่มีคำว่าคนยากจนอีกแล้ว
และเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะได้รับเงินสหรัฐฯ $65 หรือประมาณ 2,500 บาท
ฟรีทันที (สมัครฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับเพื่อนๆที่เคยหาเงินทางเว็บมาแล้วข่าวดีเพราะนี้เป็นเว็บเปิดใหม่ยังไม่มีเงื่อนไข
ในการรักษายอดคนสมัคร รีบสมัครเลย..ขอบอกๆๆๆๆ
การรับเงินจะได้เป็นเช็คส่งมาทางบ้านนะคับปลอดภัยไม่มีอะไรแอบแฝง
จะตัดรอบจ่ายเงิน วันที่ 25 ของเดือนคับ โดยขั้นตอนมีดังนี้
สมัครได้ที่->>http://www.hostmonster.com/track/satamura/[optionaltrackingcode]

วิธ๊การสมัคร
คลิกที่ Affiliates อยู่ด้านบนขวาของหน้า
จะมาอีกหน้า แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก create my account
จะพบหน้าใหม่ให้กรอกข้อมูลดังนี้ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
(ส่วนที่ 1) Login information
Account Name : ใส่ชื่อที่เราต้องการ (ชื่อเวลาเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Account Password: ใส่เลขที่เราชอบ (รหัสเข้าใช้) * ควรจดจำไว้
Confirm Password: ใส่เลขที่เราชอบอีกครั้ง (ยืนยันรหัสเข้าใช้)
(ส่วนที่ 2) Account information (ชื่อและที่อยู่ในการรับเงิน )
First Name: ใส่ชื่อผู้รับเงิน
Last Name: ใส่นามสกุล
Business Name: ใส่ชื่อเรา
Street Address: ใส่ที่อยู่ และ ถนน (ใส่ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม้ได้เงินนะ)
City: อำเภอ
State/Province: จังหวัด
Zip Code: รหัสไปรษณีย์
Country: ให้เลือก Thailand (เลือกประเทศ)
Phone Number: เบอร์โทรศัพท์
Email Address: ใส่อีเมล์
(ส่วนที่ 3) Tax information (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี)
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราอยู่นอก USA ไม่ต้องเสียภาษี)
I am outside the US and Do not need to provide an EIN or SSN.
(ส่วนที่ 4) Payee information
ให้คลิกจุดหน้าข้อความนี้ (เราเป็นผู้รับเงินเอง)
Make checks payable to me
เช็คข้อมูลเมื่อถูกต้องแล้วให้คลิก Create My Account *
แล้วให้ทำการ Login เข้าไปใน Account ของเรา
ถ้าเข้าไม่ได้ให้เข้าไปที่อีเมล์ของเราที่กรอกไว้
แล้วให้ทำการยืนยันอีเมล์ และทำการ Login เข้าไปใหม่
และเมื่อเข้ามาเราก็จะเห็นยอดเงินของเราเป็น $65 เพียงเท่านี้เราก็ได้รับเงิน $65 หรือประมาณ 2500 บาทแล้ว คร๊าบ ง่ายไหมครับ

มาดูวิธีการหาเงินเพิ่มกันดีกว่าครับ *
ขั้นแรกคับเมื่อ Login เข้ามาใน Account ของเรานะคับให้เข้าไปที่
Affiliates Link Code เพื่อนำ Link ID
ของเรามาใช้ครับโดยเมื่อใครสมัครผ่าน Link ID ของเรา เราก็จะได้รับเงิน
$65 หรือประมาณ 2,500 บาทครับ

หรือ
ลองคิดดูเล่นๆนะ
1 วัน มีคนสมัคร 1 คน = $65* 1คน=$65
อาจจะเห็นว่าไม่มากเท่าไหร่
แล้วถ้าลองคิดเป็นเดือนสิครับ $65*30วัน = $1950 หรือประมาณ 70,000 บาทเลยนะครับ เป็นรายได้ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมครับ
สมัครที่ http://www.hostmonster.com/track/satamura
2. ให้ Copy Link ID ของคุณ ไปโฆษณาที่เว็บของคุณ หรือ ส่งอีเมล์ แนะนำเพื่อนก็ได้ครับและเมื่อใครมาสมัคผ่าน Link ID ของเราเราก็จะได้ $65 (ง่ายมั้ยครับ^-^)

การขึ้นเช็ค (คงอยากได้ตังค์แล้วละสิ)
1.ผู้ขึ้นต้องมีบัตรประชาชน และอายุ 18 ปีขึ้นไป ( ถ้าต่ำกว่า 18 ปี ให้เอาผู้ปกครองไปด้วย )
2.เดินไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกเขาว่าขอขึ้นเช็ค แล้วเขาจะบอกอีกประมาณ 1 เดือนมาเอา ก็ให้กลับบ้านไปรอครับ
3.มาดูว่าได้ยัง ถ้าได้ก็เซ็นต์รับรองว่าได้รับเงินแล้ว ( ถ้าอายุไม่ถึง 18 ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับแทนครับ )
4.รอสักครู่เขาก็จะเรียกให้ไปรับเงินที่เคาเตอร์ แล้วเลือกเอาว่าจะรับเป็นเงินสดหรือเอาเข้าบัญชี
5.หลังจากได้รับเงินแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผม

การคำนวณรายได้
คุณต้องหาสมาชิกเพื่อนรู้จักให้ได้ เพื่อเพิ่มรายได้ง่ายมาก **
คุณแนะนำเพื่อน 2 คนละ 65$คูณ 2 คน ได้รับเงินเดือน130.00$ คิดเงินไทยเป็น 5070 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 5 คนละ 65$คูณ 5 คน ได้รับเงินเดือน325.00$ คิดเงินไทยเป็น 12675 บาท
คุณแนะนำเพื่อน10 คนละ65$คูณ 10 คน ได้รับเงินเดือน650$ คิดเงินไทยเป็น 25350 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 15 คนละ65$คูณ 15 คน ได้รับเงินเดือน975$ คิดเงินไทยเป็น 38025 บาท
คุณแนะนำเพื่อน 20 คนละ 65$คูณ 20คน ได้รับเงินเดือน 1300$คิดเงินไทยเป็น 50700 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่เลวใช่มั้ยครับ...*
หมายเหตุ
** ทางเค้าจะจัดส่งเช็คเงินให้ไปตามที่อยู่ของคุณ ทุกสิ้นเดือนไม่มีปัญหา
** ถ้าไม่แนะนำเพื่อนหรือไม่มีการแนะนำใครเลย เค้าจะไม่จ่ายเงินจริงนะครับ อย่างน้อยเดือนละ 5-15 คน

ข้อพึงระวัง
ไม่ควรสมัครหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้เลข ip address ซ้ำกันนะครับ หรือใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องเดี่ยวกันสมัครครับโพสต์เมื่อ : 23/10/2550 12:10:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 88
วันที่ 23/10/2550 11:56:37
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

ได้อีกแล้ว 200$ ( 7,000 กว่าบาท ) จากเว็ปหาเงินบน internet o­nline 100%
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีสร้างรายได้บน internet ทำงานบน internet รับเงินทาง internet ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องเข้าอบรม ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างที่คุณได้เคยผ่านมาในประเทศไทย โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว
ด้วยธุรกิจแนวใหม่มาแรงแห่งยุค Globalrich เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ คุณสามารถสร้างเงิน 105$ (4,000 กว่าบาท)ได้ภายใน 7 วัน เรากล้าการันตีรายได้เพียงคุณทำตามคำแนะนำของเราเท่านั้น แล้วคุณจะพบว่าการหาเงินทาง internet ง่ายนิดเดียว
อ่านรายละเอียดที่นี่เลยครับ http://www.mumurin34.ws


โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 11:56:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 87
วันที่ 22/10/2550 19:24:31
โดย คุณ หนิง
IP : 222.123.22.***
 

อยู่เชียงราย...เสียดายมักๆเลยอ่ะ

อยากเรียน

โพสต์เมื่อ : 22/10/2550 19:24:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 86
วันที่ 21/10/2550 22:05:00
โดย คุณ นัท
IP : 202.57.174.***
 

อ่าวคิดดูดิ สายวิทย์ต้องเรียนมากกว่าสายศิลตั้ง3รายวิชามันเป็นวิทย์ทั้ง3ตัวเลยนะ รวมทั้งหมดกว่าจาจบม.6ต้องอ่านมากกว่าสายศิลป์ทั้งหมด18เล่ม จาไม่ให้คุ้มค่าเหนื่อยเลยหรอที่อุตส่าอ่านมาขนาดนี้ กับคนที่ไม่ได้อ่านไม่ได้สอบวัดความรู้อ่ะ จามาเทียบกันมันไม่ใช่เรื่อง เหนื่อยนะเว้ย อ่านกันตาหูแหกเลยสอบก็เครียด

โพสต์เมื่อ : 21/10/2550 22:05:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 85
วันที่ 21/10/2550 15:52:23
โดย คุณ aa
IP : 58.8.175.***
 

aa

โพสต์เมื่อ : 21/10/2550 15:52:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 83
วันที่ 21/10/2550 11:13:50
โดย คุณ ต้นหว้า
IP : 203.146.63.***
 

บ้านอยู่ไกลทำไงD
จ.สุ1000บุรี

โพสต์เมื่อ : 21/10/2550 11:13:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 82
วันที่ 20/10/2550 22:28:45
โดย คุณ เด็ก ตจว.
IP : 125.25.154.***
 

เป็นโครงการที่ดีนะ อยากเรียนมากเลยแต่บ้านอยู่ต่างจังหวัด


โพสต์เมื่อ : 20/10/2550 22:28:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 81
วันที่ 20/10/2550 17:48:40
โดย คุณ girlfire
IP : 202.5.95.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ
Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย


http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42046ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟรีเพียงเเนะนำสมาชิก

ด่วนครับ ได้รับการประกันความเชื่อถือจาก กระทรวง ICT แล้ว !!!!!!
มีเวปต่างประเทศ ที่แจกมือถือฟรี โดยผมขอเลือกของ Sony Ericsson รุ่น W810i สวยมากๆและระบบเทคโนโลยีล้ำยุดลูกเล่นมากมายเลยครับ โดยแนะนำสมาชิกแค่15 คนเองนะคับ
ง่ายๆเพียงทำขั้นอย่างนี้คับ
1.
เลือกรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ เขามีไม่กี่รุ่นให้เลือก ติ๊กในวงกลมใต้รูปโทรศัพท์ก่อนครับ ถ้าจะเอา Sony Ericsson รุ่น W810i ก็ให้ติ๊กตรงใต้ภาพ Ericsson น่ะครับ
2.
กรอกอีเมล์แล้วติ๊กถูกใต้อีเมล์ แล้วกดsign up (กรอกข้างล่างน่ะครับ อย่าคลิ๊กตรง Register )
3.
กรอกรายระเอียดให้ครบ โดย ชื่อ-ที่อยู่ จะต้องเป็นข้อมูลจริง ที่ทาง website จะจัดส่งของรางวัลให้คุณได้ถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัคร
E-Mail:
กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่าน
Confirm E-Mail:
ยืนยันอีเมล์ของท่าน
Password:
ตั้งรหัสของท่าน
Confirm Password:
ยืนยันรหัสของท่านอีกครั้งนึง
Signup Key:
กรอกรหัสตามที่เขาให้มาให้เหมือนกับเขา
Full Name:
กรอกชื่อและนามสกุลเต็ม
Street:
กรอกบ้านเลขที่และชื่อถนน
City:
ชื่อเขตหรืออำเภอ
County:
ชื่อจังหวัดและประเทศ
Post Code:
รหัสไปรษณีย์
กดปุ่ม Register
4.
เช็ค mail ที่ตอบกลับมา และ Click เพื่อยืนยันการสมัคร

5.
แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครตามจำนวนของคะแนนที่เครื่องแต่ละรุ่นต้องการ
วิธีการทำตามกติกาและเงื่อนไข (ไม่เสียหายอะไรเลย )
อธิบายเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ Not Complete
1.
หลังจากที่สมัครทำตามขั้นตอนเสร็จหมดแล้ว ครับสมมุติว่าคุณเลือก Sony Ericsson คุณจะต้องแนะนำคนอื่นๆๆ ตามที่เขากำหนดเช่น 15 คน***(แค่ แนะนำเท่านั้น)

2.
เมื่อคุณเริ่มมีการแนะนำแล้วสมมุติว่าคุณได้ 15 คนแล้ว คุณยังไม่ได้รับเมลล์อะไรเลยและในหน้าต่างของคุณยังขึ้นคำว่า Not Complete หรือ Complete บ้างในบางรายชื่อสาเหตุมาจากคนที่คุณแนะนำยังเป็น Not Complete
3.
วิธีแก้ไข Not Complete คนที่คุณแนะนำจะต้องแนะนำคนต่อๆๆไปให้ครบ จำนวนตามของที่เขาเลือกไว้ สมมุติเลือก Sony Ericsson 801i cไว้เขาก็ต้องไปแนะนำคนไห้ครบ 15 คน ตามกติกาเมื่อเขาแนะนำครบ Not Complete จะหายไป เมื่อรายชื่อทั้งหมดกลาย เป็น complete เราก็จะได้ของที่เราเลือกไว้ครับ

4.
สำหรับคนอื่นๆๆที่เรา แนะนำไปเขาก็ต้องทำเหมือนเราเริ่มนับตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกัน
คุณจะได้ รับของเมื่อ complete เช่นเดียวกัน
สมมุติว่าคุณคือนาย ก. คุณ เข้าไปเลือก Sony Ericsson 801i ไว้ ทางเว็บเขาไห้นาย ก. แนะนำคน 15 คน นาย ก. แนะนำนาย 1 นาย 2 นาย 3 นาย 4 นาย 5 นาย 6 นาย 7 นาย 8 นาย นาย 9 นาย 10 จนครบ 15 คน นาย ก. จะยังไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้น เนื่องจาก Not Complete
นาย 1 เลือก Sony Ericsson 801i นาย 1 ต้องแนะนำคนจำนวน 15 คน ถึงจะขึ้นคำว่า Complete ให้

นาย 2 เลือก Sony Ericsson นาย 2 ต้องแนะนำคนให้ ครบ 15 คนแต่นาย 2 แนะนำไปแค่ 4 คน มันยังคงขึ้นคำว่า Not Complete และนาย 1 และ 2 จะได้ของก็ต่อเมื่อ คนที่นาย 1 และ 2 แนะนำได้แนะนำคนครบตามที่กติกา กำหนด
รีบ ๆ หน่อยนะคับแล้วคุณจะได้รับตามที่เลือก ไว้แค่เพียงสมัครก็ได้มือถือไปใช้ฟรี
วิธีโพสท์หาสมาชิกให้ท่านใช้กระทู้หรือข้อความของผมนี่แหละนำไปโพสท์ โดยให้ท่านเปลี่ยนแต่ User id หรือ เลขรหัสข้างหลังลิ้งค์ของฉันเป็นของท่านเท่านั้นเอง Usar id หรือ รหัสของท่านนั้นให้ login เข้าไปในลิ้งค์ในกล่องอีเมล์ของเราที่เขาส่งมาให้เรายืนยันนั้นแหละ เมื่อ Login แล้วกรอก E-mail Address และ Password ที่ท่านตั้งไว้ แล้ว Login อีกทีหนึ่งจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราดูตรงใต้ข้อความที่ว่า Your Referral Link จะเห็นลิ้งค์ของเราอยู่หรือลิ้งค์หมายเลขรหัสของเราที่จะเอาไปโพสท์หาสมาชิกต่อคับ
ขอให้โชคดีได้โทรศัพท์สวยๆใช้กันทุกคนครับโพสต์เมื่อ : 20/10/2550 17:48:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 80
วันที่ 20/10/2550 16:26:58
โดย คุณ 054
IP : 124.157.204.***
 

กำ เข้าทางหมดเลย เหลืออย่างเดียว
อยู่ ลำปาง
ค่าเดินทาง นี่เป็นค่าเทอมได้เลยนะเนี้ย
-*- เศร้าไปตามระเบียบ

โพสต์เมื่อ : 20/10/2550 16:26:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 65728 คน ตอบ 102 คน ) 1 2 3 4 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7