www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. รับตรง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2551

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 15 คน โดยแบ่งเป็น

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 10 คน

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 คน

กำหนดผู้มีสิทธิ์สอบโดยประมาณ 250 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า โดยผลการเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.2 เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม (38) โดยผลคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 30% ทั้งนี้

สามารถใช้ผลคะแนนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548

2.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้น

ความผิดโดยประมาท

2.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่

ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิต

3. กำหนดการรับสมัครการสอบคัดเลือก และการประกาศผลการสอบ

3.1 การขายใบสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550

3.2 การรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550

3.3 การประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551

3.3 การสอบปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 9.00 – 16.30 .

3.4 การประกาศผลการสอบขั้นที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551

3.5 กำหนดวันรับผลคะแนน A-Net และผลการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2551

3.6 การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 13.00 .

3.7 การลงทะเบียน วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 9.00 – 14.00 .

3.8 การลงทะเบียนรอบสอง วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับกำหนดการอื่นๆ ที่

ประกาศโดย สกอ.

4. วิธีการซื้อใบสมัครสอบ

1) ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในราคา 100 บาท

2) สั่งซื้อทาง E-mail ได้ที่ คุณพจนา สมทรัพย์ หรือ คุณณัชชา สวัสดีมูล E-mail:Arch-ku@hotmail.com ในราคา 120

บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว)

5. วิธีการสมัครสอบ

1) ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารการสมัครพร้อมจ่ายเงินค่าสอบได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ

2) ผู้สมัครสอบสามารถโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคาร (รายละเอียดโปรดติดตามเร็วๆนี้)

3) ผู้สมัครสอบส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ :

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2551

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

6. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 800 บาท (คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

7. หลักฐานการสมัคร

1) เอกสารการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตร

ประจำตัวสอบให้เรียบร้อย

2) หลักฐานการจ่ายค่าสมัครสอบ ในกรณีที่โอนเงินค่าสมัครสอบให้นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงพร้อมกับเขียนชื่อ

นามสกุลของผู้สมัครให้ครบถ้วน

3) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามข้อกำหนด 2.1 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม (38) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคจิตร้ายแรง สามารถเข้าเรียนได้และ

ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

6) ผลคะแนนสอบ A-Net โดยสามารถส่งผลคะแนนสอบ A-Net ด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ภายในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2551

8. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบ

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครในu3586 .้อ 2

2) พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม (38) จะต้องไม่ต่ำกว่า 30% ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้า

สอบเกิน 250 คน ทางคณะฯ จะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนความถนัดทางสถาปัตยกรรมจากมากไปหาน้อย

9. วิธีการสอบคัดเลือก

1) พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 5 ภาคการศึกษา

จะต้องไม่ต่ำ กว่า 2.75 ในกรณีที่เป็นผู้สำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า จะต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2) พิจารณาคะแนนสอบวิชาเฉพาะ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม (38) จะต้องไม่ต่ำกว่า 30% และใช้เป็นค่าน้ำหนักใน

การคำนวนคะแนนรวม 30%

3) พิจารณาคะแนนสอบ A-Net ในรายวิชาดังต่อไปนี้ สังคมศึกษา 2 (12) ภาษาอังกฤษ2 (13) คณิตศาสตร์ 2 (14) และ

วิทยาศาสตร์ 2 (15) โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวนวิชาละ 10% รวม 40%

4) พิจารณาจากการสอบปฏิบัติการเพื่อทดสอบทักษะเชิงศิลปะและศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมจะต้อง

ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% โดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวนคะแนนรวม 30%

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551 ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่บอร์ดชั้น 2 หน้าห้องสมุด

คณะฯ หรือที่เว็บไซด์ www.arch.ku.ac.th

2) ประกาศรายชื่อผลขั้นที่ 1

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 1 ได้ที่บอร์ดชั้น 2 หน้า

ห้องสมุดคณะฯ หรือที่เว็บไซด์ www.arch.ku.ac.th

3) ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่บอร์ดชั้น 2 หน้าห้องสมุด

คณะฯ หรือที่เว็บไซด์ www.arch.ku.ac.th

10 ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ที่ผ่านการสอบขั้นสุดท้ายจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

(รายละเอียดโปรดติดตามเร็วๆนี้)

ภายวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 9.00 – 14.00 . มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพจนา สมทรัพย์ หรือ คุณณัชชา สวัสดีมูล

โทร 02 942 8960 – 3 ต่อ 204

E-mail : Arch-ku@hotmail.com
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 12/10/2550 เวลา 17:12:04
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 17037 ครั้ง ได้รับการโหวต 8 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 17037 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 24/10/2550 8:52:36
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

ได้อีกแล้ว 200$ ( 7,000 กว่าบาท ) จากเว็ปหาเงินบน internet online 100%
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีสร้างรายได้บน internet ทำงานบน internet รับเงินทาง internet ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องเข้าอบรม ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างที่คุณได้เคยผ่านมาในประเทศไทย โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว
ด้วยธุรกิจแนวใหม่มาแรงแห่งยุค Globalrich เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ คุณสามารถสร้างเงิน 105$ (4,000 กว่าบาท)ได้ภายใน 7 วัน เรากล้าการันตีรายได้เพียงคุณทำตามคำแนะนำของเราเท่านั้น แล้วคุณจะพบว่าการหาเงินทาง internet ง่ายนิดเดียว
อ่านรายละเอียดที่นี่เลยคะ http://www. mumurin34.ws

โพสต์เมื่อ : 24/10/2550 8:52:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 23/10/2550 23:26:59
โดย คุณ zzz
IP : 203.113.17.***
 

อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ)
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก
เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม
เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม
ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น
เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง
เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั

โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 23:26:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 23/10/2550 18:32:38
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.127.***
 

 

ทำไงดีกับโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิต
โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 18:32:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 22/10/2550 14:59:34
โดย คุณ มุ้มมิ้ม
IP : 125.25.36.***
 

เกรดได้ แต่ไมค่าสมัครแพงจังอ่ะ สอบวิทย์คณิตอีก ถึงจะจบสายวิทย์แต่ก็ไม่ช่วยอ่ะไรเลย

โพสต์เมื่อ : 22/10/2550 14:59:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 22/10/2550 10:21:30
โดย คุณ 1669
IP : 203.113.80.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42046ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟรีเพียงเ

โพสต์เมื่อ : 22/10/2550 10:21:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 18/10/2550 20:30:20
โดย คุณ เอ็กซ์
IP : 125.24.85.***
 

จะไปสมัครทุกที่เลย สมัครที่ศิลปากรรับ 30 คน ประกาศรายชื่อคนสอบแทบอ้วกครับพี่น้อง มีเกือบ 1,700 คน จำไม่ได้ว่า 1,600 เท่าไหร่ จะบ้าตาย ( ไม่ใช่ 900 นะ คห.24)

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 20:30:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 17/10/2550 22:53:24
โดย คุณ 22.59
IP : 61.19.188.***
 

ศิลปากรตั้ง 900

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 22:53:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 17/10/2550 20:38:05
โดย คุณ Aung
IP : 58.9.252.***
 

เกรดถึง เงินไม่ถึง

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 20:38:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 16/10/2550 23:06:52
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.125.***
 
โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 23:06:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 16/10/2550 22:49:33
โดย คุณ kizuna
IP : 222.123.130.***
 

เกรดถึงแต่ - -* ทำไมแพงจังหว่ะ ขุดรีดดดดดดด -0-

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 22:49:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 16/10/2550 20:54:50
โดย คุณ TuckjunG
IP : 125.25.29.***
 

ที่เขาคิดค่าสมัครแพงเพราะต้องการคัดคนที่อยากเข้าจริงๆ ครายที่ไม่ค่อยมีตังค์ก็ต้องคิดให้ดีนะ แต่ถ้าคุณเป็นลูกคนมีกะตังค์หน่อย เงินแค่นี้ขนหน้าแข้งคงไม่ร่วงหรอก...

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 20:54:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 15/10/2550 16:26:28
โดย คุณ 46345
IP : 203.113.51.***
 

ก็รอสอบแอดสิครับ กลัวไร

โพสต์เมื่อ : 15/10/2550 16:26:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 14/10/2550 22:17:34
โดย คุณ อะนะ
IP : 124.121.102.***
 

A - Net วิทย์ และคณิต !!

เหอะ ๆแปลกๆ -*-

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 22:17:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 14/10/2550 18:04:10
โดย คุณ 00.00
IP : 203.156.84.***
 

ต้องสอบ วิดกะคนิตด้วยหรอ

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 18:04:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 14/10/2550 18:04:08
โดย คุณ 00.00
IP : 203.156.84.***
 

ต้องสอบ วิดกะคนิตด้วยหรอ

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 18:04:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 13/10/2550 21:25:33
โดย คุณ นู๋เบื่อ
IP : 58.11.9.***
 

โอ้โห ทำมั้ย ทำไม ค่าสมัครจึงแพงกว่ามหาลัยอื่นจังคะ ไม่ช่ายว่าจะขูดรีดบรรดาแม่ ๆ พ่อ ๆ เกินไปหรือเปล่า บางมหาลัย เขาเอาเด็กเกรดเท่านี้ไปสัมภาษณ์ด้วยซ้ำไป เศรษฐกิจพอเพียงเถอะลูกเอ๋ย

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 21:25:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 13/10/2550 21:02:33
โดย คุณ มาม่า
IP : 125.25.86.***
 

รับ 15 คนเนี่ยนะ น้อยไปไหม

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 21:02:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 13/10/2550 20:46:32
โดย คุณ Guy
IP : 124.157.177.***
 

มานอยู่ที่ บางเขน อ้ะเป่า อยากเข้า บางเขน

ค่าสมัครแพงจังเลย T^T

วู้ววว !! อยู่หาดใหญ่ อยากไปเรียนจังงง

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 20:46:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 13/10/2550 13:46:31
โดย คุณ "ยัยโก๊ะ"
IP : 124.120.188.***
 

กลัวพื้นฐานไม่ถึง 30 เปอร์จัง

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 13:46:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 13/10/2550 10:30:48
โดย คุณ แย่แล้วๆ
IP : 124.121.67.***
 

ใช้ A-Net!!!!!!!!!!!!!!

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 10:30:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 13/10/2550 9:22:37
โดย คุณ ก
IP : 125.25.135.***
 

เราวาดรูปไ่ม่เก่งอ่ะ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 9:22:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 12/10/2550 22:04:15
โดย คุณ J!0o
IP : 203.113.33.***
 

เกรดถึง

แต่วาดรูปไม่เปน

แมวเอ๊ย

โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 22:04:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 12/10/2550 20:10:37
โดย คุณ nas
IP : 203.113.80.***
 

เหมือนกานเลยอ่า เกรดไม่ถึงแต่อยากเข้า ถา'ปัด หว้า

โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 20:10:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 12/10/2550 19:38:47
โดย คุณ can
IP : 203.113.76.***
 

อยากเข้าถาปัตย์เกษตรมากๆ แต่เกรดไม่ถึงอ่ะ ทำไงดี

โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 19:38:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 17037 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7