www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

วิทยาฯ ลาดกระบังรับตรง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา(รับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551


โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550

    - หลักสูตรปกติ Download ใบสมัครที่นี่
    - หลักสูตรนานาชาติ สมัครที่นี่

ประกาศที่นั่งสอบและห้องสอบ (ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์) วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ทาง http://www.kmitl.ac.th/science/

ดาวน์โหลดขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์

สมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550

   - หลักสูตรปกติ

   เวลา 9.00 – 12.00 น.

   - หลักสูตรนานาชาติ

   เวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551

2.สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษาได้แก่
หลักสูตรปกติ (รับจำนวนสาขาวิชาละ 60 คน)

1. สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชา เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5. สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวิเคราะห์
6. สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
7. สาขาวิชา จุลชีวิทยาอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
9. สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชาโดยเรียงตามลำดับความต้องการ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
(รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 คน)

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

*ผู้รับสมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. การรับสมัคร
4.1
สมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี Download ใบสมัครได้ที่นี่ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2550 โดยดำเนินการ ดังนี้
 4.1.1 Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
  หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
 4.1.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ
(ส่วนที่ 2) พร้อมติดรูปถ่าย สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ และให้ผู้สมัครสอบเก็บส่วนที่ 2 ไว้เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ
 4.1.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร โดยโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
ทั้งนี้ ในใบโอนเงินจะต้องลงชื่อผู้สมัครสอบเป็นผู้โอนเท่านั้น ห้ามเป็นชื่อบุคคลอื่น


โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
ชื่อบัญชี โครงการสอบคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 088 – 238394 - 1
 4.1.4

ส่งใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่ 1) และสำเนาใบโอนเงินธนาคารค่าสมัครสอบ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ (ตามข้อ 5.2 – 5.3) ใส่ซองส่งไปรษณีย์ กลับมายังคุณสุมิตรา ภู่พลับ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

4.2
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการ ดังนี้
 4.2.1Download ใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ และรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/science
 4.2.2หลักสูตรนานาชาติ Download ใบสมัครและรายละเอียดจาก www.kmitl.ac.th/cis
 4.2.3กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ
 4.2.4ยื่นใบสมัคร บัตรติดห้องสอบ (ส่วนที่1) และบัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 5.1- 5.3) และค่าสมัครสอบ 500 บาท
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและใช้รูปที่ถ่ายคราวเดียวกัน) พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลที่หลังรูปให้ชัดเจน
5.2
ใบระเบียนผลการศึกษาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
5.3
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา กรณีสมัครด้วยตนเอง
  (สมัครทางไปรษณีย์ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารหมายเลข 5.2 และ 5.3 ด้วย)
6. การสอบคัดเลือก
6.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550 ผู้สมัครต้องสอบวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 

เวลา 09.00 – 10.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์
 

เวลา 10.05 – 11.05 น.

วิชาเคมี
 

เวลา 11.10 – 12.10 น.

วิชาฟิสิกส์
 

เวลา 13.10 – 14.10 น.

วิชาชีววิทยา
(เฉพาะผู้ที่เลือกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)
 

เวลา 14.20 – 15.20 น.

วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
 
วันสอบข้อเขียน ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้นำสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบมาแสดงด้วย
 6.2 สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550
ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339–53

 

6.4 การสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550
- หลักสูตรปกติ เวลา 9.00 – 12.00 น.
- หลักสูตรนานาชาติ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว ประชาชนมาแสดงด้วย

   
7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ทาง www.kmitl.ac.th/science หรือโทร.0-23264339-53
8. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 67,000 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3264339-53 ต่อ 203,205 -210
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 12/10/2550 เวลา 17:44:02
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 26003 ครั้ง ได้รับการโหวต 14 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 26003 คน ตอบ 25 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 2/8/2551 23:16:23
โดย คุณ pheravat
IP : 118.172.116.***
 

ลองคลิกดูครับเผื่อท่านที่มีความสนใจและต้องการสมัครครับ(บางครั้งอาจมีรายได้เสริม)

http://www.thaiadpoint.com/tap7/html/pub_snapfish.php?u_id=311595

http://www.thaiadpoint.com/tap7/html/pub_usenext.php?u_id=311595

http://www.thaiadpoint.com/tap7/html/pub_cinemanow.php?u_id=311595

http://

โพสต์เมื่อ : 2/8/2551 23:16:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 2/8/2551 23:15:24
โดย คุณ pheravat
IP : 118.172.116.***
 

ลองคลิกดูครับ อาจสร้างรายได้เสริมให้กับท่านครับ (สมัครฟรี)

http://www.thaihostrich.com/magic/index.php?refer=pheravat


http://www.thaihostrich.com/index.php?refer=pheravat

ลองสมัครดูครับ อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านได้โดยไม่กี่วันเองครับ

โพสต์เมื่อ : 2/8/2551 23:15:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 24/10/2550 11:01:48
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

$$ ธุรกิจออนไลน์ที่จ่ายจริง ที่นี่ ที่เดียว!! จ่ายจริงมีเช็ค ยืนยัน
สุดยอดธุรกิจผ่านอินเตอร์เนตที่ทำรายได้ให้คุณได้มากถึง $3900 ต่อเดือน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่มีคอม มีอินเตอร์เนต ใครที่หางานผ่านอินเตอร์เนตอยู่ งานนี้แหละใช่เลย ไม่ใช่ธุรกิจโกงคลิก อ่านเมล หรืออ่านโฆษณา หรือผิดกฎหมายใดๆที่เคยเจอมา (และไม่จ่ายจริง หรือจ่ายแต่ไม่คุ้มเหนื่อย)
เข้าไปอ่านรายละเอียดงานได้ที่ http://www.mumurin34.ws
ไม่ได้หลอกให้เข้าเวปไปสมัครสมาชิก แล้วค่อยให้ข้อมูลนะคะ มีรายละเอียดให้ศึกษาหน้าเวปทั้งหมด ไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้น
ขอให้สนุกนะคะ

โพสต์เมื่อ : 24/10/2550 11:01:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 23/10/2550 18:32:20
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.127.***
 

 

ทำไงดีกับโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิต
โพสต์เมื่อ : 23/10/2550 18:32:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 19/10/2550 19:07:27
โดย คุณ 55
IP : 203.131.208.***
 

ติวสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์
พี่ๆจัดติวให้กับน้องๆแล้วฟรี
“ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550”
,,,,,,,เราจะนัดรวมพลกันเวลา8.00 - 8.30 น.,,,,,,,,,
“หน้าศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์รังสิต (บร.1)”

โพสต์เมื่อ : 19/10/2550 19:07:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 18/10/2550 20:45:13
โดย คุณ mam
IP : 116.58.235.***
 

สุดยอด!!เลย ใครที่กำลังเคลียด !กับงาน มีงานง่ายทำวันละ 2-3 ชม. รายได้วันละ 500-1000 ไม่กระทบงานประจำ ถ้าสนใจลองเข้าไปอ่านดูนะที่ fonjob.sg.tf

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 20:45:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 18/10/2550 19:00:06
โดย คุณ Dek VIDYA
IP : 125.24.234.***
 

อยากจาสอบวิดวะแต่อายน้องอ่านะ เพราะตอนนี้อยู่วิดยา
สอบไม่ได้ล่ะอายมากมายเลยน่ะเนี่ย
ใครโง่ฟิสิกส์ไม่ต้องห่วง อิอิ เพราะเราก็นะพอกานแหละ แค่ผ่านมีน เหอๆ

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 19:00:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 18/10/2550 11:23:00
โดย คุณ นุ่น
IP : 124.120.247.***
 

น่รักจัง

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 11:23:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 17/10/2550 22:30:06
โดย คุณ ....
IP : 203.113.45.***
 

วิดวะก็เปิดรับตรงแว้วววน้า เข้าไปดูกันได้ www.reg.kmitl.ac.th

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 22:30:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 17/10/2550 20:26:20
โดย คุณ mam
IP : 116.58.231.***
 

สุดยอด!!เลย ใครที่กำลังเคลียด !กับงาน มีงานง่ายทำวันละ 2-3 ชม. รายได้วันละ 500-1000 ไม่กระทบงานประจำ ถ้าสนใจลองเข้าไปอ่านดูนะที่ fonjob.sg.tf

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 20:26:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 16/10/2550 23:44:48
โดย คุณ Ent
IP : 203.113.76.***
 

อืม น่าเรียนดีนะ มีทุนไหมง่ะ อยากเรียนเทคโนโลยีปิโตรเคมี

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 23:44:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 16/10/2550 23:00:11
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.125.***
 
โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 23:00:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 16/10/2550 22:19:20
โดย คุณ marnburapa
IP : 203.153.170.***
 

วิธีหารายได้จากการโพสเวปบอร์ด และส่งอีเมล (บริษัทนี้มี intel เป็นหุ้นส่วน)
เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.jobparttime.ws ถ้าคลิกไม่ได้ให้copy ไปวางที่ Address
ด่วน!!!! แค่คุณรับ--ส่งอีเมลล์เป็นก็มีรายได้ทุกสัปดาห์แบบไม่มีขีดจำกัด บอกต่อรับ $1/คน /เดือน ทุกๆเดือน
บอกต่อ 100 คน ก็รับเดือนละ $1 ใครอยู่ใต้คุณ ไม่ว่าจะเป็นลูกคุณ ลูกของลูก ลูกของลูกของลูก ก็ได้ $1ทั้งหมด
ถ้ามีคนสมัครต่อคนละ 5 คน ก็จะมีรายได้ $3900 ต่อเดือน (136,500 บาท) จริงๆ ไม่ได้พูดเล่น
ถ้าหาได้ 5 คนในอาทิตย์เดียวก็รับโบนัสเลย $100
ผมเริ่มลองได้อาทิตย์เดียว ชื่อผมก็ขึ้นบอร์ดรายชื่อผู้มีสิทธิรับโบนัสแล้วครับ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีงานอะไรทำง่ายขนาดนี้มา ก่อน เพราะผมไม่ชอบงานขาย คุยไม่เก่ง ชวนคนไม่เป็น
และงานนี้ไม่มีการรักษา ยอดใดๆ ทั้งสิ้น เขาไม่ได้ชวนเราไปขายสินค้าใดๆ เลย แต่งานนี้รับส่ง-เมลล์เป็น
และตามโพสต์กระทู้-เวปบอร์ดเป็นก็ได้ตังค์แล้วครับ รีบสมัครด่วนนะครับ มาก่อนมี สิทธิก่อนครับ รวยก่อนนะครับ
รายละเอียด
1. แค่รับ-ส่ง email เป็น โพสเวปบอร์ดเป็น คุณก็สามารถร่วมงานกับเราได้ ผู้สนใจต้องสมัครสมาชิกก่อน
2. ได้เวปเป็นของตัวเอง เอาไปใช้โพสประกาศ
3. ไม่ต้องซื้อสินค้า ไม่ต้องรักษายอดใด ๆ
4. ค่าตอบแทนคิดตามผลงาน จ่ายผ่านบัญชีทุกสัปดาห์ ไม่จำกัดรายได้ ขยันมาก ได้เงินมาก
5. สามารถใช้คอมฯที่ใด ๆ ทำงานก็ได้
6. การันตีรายได้ 20,000 บาท/เดือน ถ้าทำตามคำแนะนำ (ทำทุกวัน 2-3 ชม.หลังเลิกงานก็ดี)
หรือถ้าต้องการสมัครเลย (ทดลองฟรี 7 วัน) ไปที่ http://www.freedom.ws ในช่อง Enter Access Code ใส่คำว่า jobparttime แล้วกด OK
บริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ๋ที่มี intel เป็นหุ้นส่วน และโดเมนที่เป็น .ws ทุกโดเมนทั่วโลก เป็นของบริษัทนี้ทั้งหมด ดังนั้น จึงมีการจ่ายผลตอบแทนที่งดงาม คุ้มค่า คุ้มเหนื่อยครับโพสต์เมื่อ : 16/10/2550 22:19:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 16/10/2550 12:28:10
โดย คุณ แวแว้
IP : 58.9.127.***
 

อยากเข้าวิศวะ เข้าดูในเวปเข้าเลย

http://www.kmitl.ac.th/engineer/index.htmlโพสต์เมื่อ : 16/10/2550 12:28:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 16/10/2550 11:08:25
โดย คุณ ^^
IP : 58.10.234.***
 

รายละเอีดยมีไม่เยอะเลยอ๊าอยากรุ้เยอะๆว่ามันต้องอย่างไงบ้างอ๊าดูได้จากไหนอ๊าคายรู้ช่วยบอกหนอ่ย

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 11:08:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 16/10/2550 11:03:20
โดย คุณ nut
IP : 58.10.0.***
 

เด็กสายศิลป์ภาษาเรียนวิทยาคอมฯได้มั้ยคะ ? ชอบด้านนี้มากๆ ช่วยตอบด้วยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 11:03:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 15/10/2550 18:44:43
โดย คุณ kaito
IP : 161.246.1.***
 

ถามเยอะเหลือเกิน เข้ามาถามพี่ๆวิดวะด๊กว่าครับ

www.kmitl.ac.th/webboard

หมวดการศึกษาต่อนะครับ

โพสต์เมื่อ : 15/10/2550 18:44:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 15/10/2550 14:07:22
โดย คุณ meaw
IP : 124.120.125.***
 

เฮๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ วิทยาการคอมไม่ต้องสอบชีวะและอังกฤษ ดีใจโคตร อิอิ
555+ โหๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 15/10/2550 14:07:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 14/10/2550 17:44:50
โดย คุณ ม.5
IP : 125.25.136.***
 

คุณสมบัติมีอะไรบ้างคะ อยากทราบว่าศิลป์-คำนวณจะมีโอกาสเข้าได้บ้างมั้ยคะ อยากเข้าคอมอ่ะค่ะ จะต้องแอ๊ดปีหน้าแล้วแต่ยังเครียดๆอยู่เลย อยากเข้ามากๆค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 17:44:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 14/10/2550 15:55:51
โดย คุณ C-ins 7
IP : 125.26.219.***
 

ดีใจจัง สาขาเคมี-เครื่อง ไม่โดนยุบแล้ว น้องคนไหนสนใจสาขาเคมี-เครื่องมือวิเคราะห์ ก้อเข้ามาที่เวบได้นะคับ ปีหน้าพวกพี่จะเก็บหนังสือมาให้น้องนะคับ

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 15:55:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 14/10/2550 8:57:45
โดย คุณ ก
IP : 125.25.204.***
 

น่าเรียนจังเลยครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 8:57:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 13/10/2550 13:22:13
โดย คุณ BP
IP : 124.157.149.***
 

แล้วหลักสูตรนานาชาติเนี่ย มันหมายความว่ายังไงเหรอคับ?

เหมือนกับหลักสูตรอินเตอร์มั้ยคับ?

อยากรู้ม๊ากกก ช่วยบอกทีคับ

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 13:22:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 13/10/2550 12:01:28
โดย คุณ chompoo
IP : 61.7.172.***
 

ขอถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหน่อยค่ะ
คือว่า ที่บอกว่า "ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง"
มานเป็นยังไงหรอคะ ไม่เห็นบอกเพิ่มเติมเลย

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 12:01:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 13/10/2550 11:53:56
โดย คุณ เด็กเอนท์
IP : 203.156.32.***
 

อยากเรียนที่นี่เหมือนกัล แต่โง่ฟิสิกทำไงดี!!

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 11:53:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 12/10/2550 19:07:50
โดย คุณ ตั้ม
IP : 203.113.71.***
 

อยากเรียน คณะสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
จังแต่โง่ ฟิสิกมากๆๆ ทำงานดี แต่ก็ขอลองไปสอบละกาน

โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 19:07:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 26003 คน ตอบ 25 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7