www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

รับตรงม .ปลาย และ ปวช . เข้าวิศวะลาดกระบัง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 (รับตรง)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา 2551

1. กลุ่มวิชาไฟฟ้า ประกอบด้วย จำนวน 150 คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม จำนวน 30 คน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ จำนวน 40 คน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 40 คน

5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม จำนวน 30 คน

6. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 30 คน

7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน

8. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จำนวน 15 คน

9. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 25 คน

10. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 30 คน

11. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ มีสิทธิเลือกเรียน 3 อันดับ โดยให้เรียงลำดับตามความต้องการ (ผู้ที

เลือกสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ให้ระบุอันดับเป็นกลุ่มไฟฟ้า เนื่องจากจะต้องมาเลือกภาควิชาอีกครั้งในภาคเรียนที่2/2551)

หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งดรับปีการศึกษา 2551

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) สาย

วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือ

2.2 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาช่างอุตสาหกรรม

3. กำหนดการรับสมัครสอบ

3.1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

3.1.1 Download ใบสมัคร, บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer

3.1.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย

3.1.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารโดยโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท (ไม่

รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) ใบโอนเงินจะต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น โดยโอน

เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร

ชื่อบัญชี “โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 088-238521-0

3.1.4 ส่งใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ (ส่วนที่ 2) และสำเนาโอนเงินธนาคารค่าสมัครสอบ

พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบข้อ 4 ใส่ซองส่งไปรษณีย์มายัง

งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

(หลักฐาน ข้อ 4.2, 4.3, และ 4.4 ให้ถ่ายสำเนาและเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

3.2 สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2550 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550

เวลา 9.00-15.00 . ณ งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ตึก 6 ชั้น โดยยื่น

ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท

4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ลงชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายเรียบร้อย (ใบสมัคร และ

บัตรประจำตัวสอบ Download ได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer)

4.2 ระเบียนการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและ

สำเนา)

4.3 เอกสารรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่กำลังศึกษา

อยู่ซึ่งระบุว่าคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปวช./หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและสำเนา)

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา

5. การสอบคัดเลือก

5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550

ทาง www.kmitl.ac.th/engineer

5.2 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 9.30-12.30 . ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยผู้สมัครสอบต้องสอบข้อเขียนวิชาความถนัดด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด

วิชาดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม

2. วิชาวิศวกรรมพื้นฐานไฟฟ้า

3. วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4. วิชาเคมี

5. วิชาฟิสิกส์

โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงด้วยสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ให้นำ

สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบมาแสดงด้วย

5.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ งานทะเบียน ชั้น 1 ตึก

6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือดูได้จาก www.kmitl.ac.th/engineer

5.4 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 9.30-12.00 ณ ห้องประชุมตึก 12 ชั้น

ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัว

ประชาชน มาแสดงด้วย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

6.1 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศให้ทราบ ในวันอังคารที่

18 ธันวาคม 2550 ณ งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ตึก 6 ชั้น หรือดูได้

จาก www.kmitl.ac.th/engineer

7. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ

7.1 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 หากไม่มาในวัน-เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

7.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกการรับบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดม

ศึกษาในระบบกลาง (Admission กลาง) ประจำปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานคณะกรรม-

การการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อีก โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัดสิทธิ์ต่อไป

8. การตัดสิทธิ์

8.1 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องนำใบระเบียนหรือใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงว่าจบการศึกษา

มายื่นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 หากไม่สามารถนำมาได้จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

9. อัตราค่าเล่าเรียน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม 2550

.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ)

อธิการบดี

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะฯ โดยวิธีลงทะเบียน

ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 07/11/2550 เวลา 11:13:08
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 35041 ครั้ง ได้รับการโหวต 45 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 35041 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 9/11/2550 22:35:36
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.155.225.***
 
โพสต์เมื่อ : 9/11/2550 22:35:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 9/11/2550 19:56:53
โดย คุณ เดกวิดวะ
IP : 203.113.36.***
 

แก้ไขนิดนึงนะค่ะ
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเปลี่ยนวันการสอบข้อเขียนจาก25 พ.ย.
เป็น24 พ.ย. แล้ว ดูได้ที่เว็บคคณะนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/11/2550 19:56:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 7/11/2550 16:30:06
โดย คุณ ดห
IP : 125.25.204.***
 

อยากเข้าเรียนที่นี่จังเลยคครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 7/11/2550 16:30:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 35041 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7