www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

 สวทศ.จับมือ ทรู จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2550” ค้นหา นักคิด..นักวิทย์ฯ รุ่นเยาว์ ประดิษฐ์ผลงานสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษา เข้าประกวดในโครงการ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2550” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ป้ญหาเป็น ปรับวิธีเรียนเน้นการคิดและกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การเป็น “ห้องเรียนแห่งการคิด” (Thinking Classroom)

โดยมุ่งให้เยาวชนไทยใส่ใจพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ สอดรับปรัชญาในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย กล่าวว่า “การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2550 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่ว ประเทศ มีโอกาสแสดงออกถึงสติปัญญา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน จะมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยให้โอกาสนักเรียนฝึกทักษะการคิดพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การสรุปผล ในขณะเดียวกัน นักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีเรียน โดยรู้จักคิด รู้จักทดลอง  นำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว จะทำให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและนำไปสู่ “ห้องเรียนแห่งการคิด” (Thinking Classroom)  ต่อไป”

ด้านนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์  รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในยุคของสังคมสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เยาวชนในสังคมยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมและก้าวตามให้ทัน   ที่ผ่านมา ทรู มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ แก่เยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิทยาศาสตร์และไอซีที  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้เยาวชนในสังคมเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทรู จึงจับมือ สวทศ. การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ มีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเล็งเห็นว่า การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่บุคลากรของชาติตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ให้แข่งขันกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี”

“ที่ผ่านมามีผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศที่จัดส่งเข้ามาประกวดหลายชิ้นด้วยกัน สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งอำนวยความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หากมีการค้นคว้าและนำไปพัฒนาต่อไป เชื่อว่าสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ซึ่งสอดรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย   ทรู  มั่นใจว่า การส่งเสริมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เยาวชนมีความคิดริเริ่ม รู้จักคิดอย่างมีระบบ รู้จักแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต” นางสาวเสาวนีย์ กล่าว

สำหรับโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องสามารถใช้กระบวนการ หรือวิธีการทางวิทยาศาตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ ทำเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกที่เด็กๆ จะได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

นักเรียนที่สนใจสามารถส่งงานเข้าประกวดได้  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -  6 กรกฎาคม 2550  ทั้งนี้ จะคัดเลือกโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 15 โครงงาน ซึ่งนักเรียนเจ้าของโครงงานจะต้องนำเสนอโครงงาน พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยจะประกาศผลตัดสินโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันเดียวกันคือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 และโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด จะนำไปจัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วย

สถานที่ส่งโครงงาน

สนใจส่งโครงงานเข้าประกวดได้ที่

โรงแรมใบหยกสกาย c/o อ.กิ่งทอง ใบหยก 222 ถ.ราชปรารภ  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400โทรศัพท์  02-656-3000  กด 72135-6  

หรือ สายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ ชั้น 18  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  โทรศัพท์  02-699-2781,2785

และ ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.truecorp.co.th และ   www.bmasmartschool.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

โรงแรมใบหยกสกาย โทรศัพท์  02-656-3000  กด 72135-6  หรือ สายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ  โทรศัพท์  02-699-2781,2785  www.truecorp.co.th และ   www.bmasmartschool.com

 โดย ชัยวุฒิ คงพูน

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 13/03/2550 เวลา 13:37:35
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 11195 ครั้ง ได้รับการโหวต 5 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11195 คน ตอบ 27 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 7/10/2550 11:48:48
โดย คุณ คนสวย
IP : 222.123.17.***
 โพสต์เมื่อ : 7/10/2550 11:48:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 22/9/2550 14:47:08
โดย คุณ สสส2ส2
IP : 124.120.99.***
 โพสต์เมื่อ : 22/9/2550 14:47:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 28/8/2550 12:16:13
โดย คุณ 19947
IP : 125.24.175.***
 โพสต์เมื่อ : 28/8/2550 12:16:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 25/8/2550 13:15:16
โดย คุณ ป๊อบ
IP : 58.9.111.***
 

หาไม่เจออ่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 13:15:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 22/8/2550 14:01:51
โดย คุณ
IP : 124.121.73.***
 โพสต์เมื่อ : 22/8/2550 14:01:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 22/8/2550 14:01:39
โดย คุณ
IP : 124.121.73.***
 โพสต์เมื่อ : 22/8/2550 14:01:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 16/8/2550 13:01:54
โดย คุณ นอทโต๊
IP : 61.7.128.***
 

หาไม่เจอ

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 13:01:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 16/8/2550 13:01:48
โดย คุณ นอทโต๊
IP : 61.7.128.***
 

หาไม่เจอ

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 13:01:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 12/8/2550 11:30:32
โดย คุณ Google is the best search engine Google
IP : 85.255.113.***
 

Google is the best search engine Google

โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 11:30:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 12/8/2550 10:56:35
โดย คุณ aom
IP : 125.26.142.***
 โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 10:56:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 2/8/2550 11:22:59
โดย คุณ พะ
IP : 61.19.116.***
 โพสต์เมื่อ : 2/8/2550 11:22:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 26/7/2550 17:08:04
โดย คุณ 00
IP : 222.123.57.***
 โพสต์เมื่อ : 26/7/2550 17:08:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 23/7/2550 17:26:33
โดย คุณ กกน
IP : 203.155.2.***
 

กกน.


โพสต์เมื่อ : 23/7/2550 17:26:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 17/7/2550 13:39:27
โดย คุณ hby
IP : 58.147.106.***
 โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 13:39:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 10/7/2550 14:51:58
โดย คุณ คนเดิม
IP : 203.172.206.***
 

ไม่มีโครงงานให้เลือกเลย

โพสต์เมื่อ : 10/7/2550 14:51:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 10/7/2550 14:51:47
โดย คุณ คนเดิม
IP : 203.172.206.***
 

ไม่มีโครงงานให้เลือกเลย

โพสต์เมื่อ : 10/7/2550 14:51:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 4/7/2550 19:35:52
โดย คุณ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
IP : 58.9.93.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 4/7/2550 19:35:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 21/6/2550 22:34:22
โดย คุณ ohm
IP : 125.24.218.***
 

สนใจการทำงานจากที่บ้าน ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ต้องทำงานในระบบเดิม ไม่ต้องเป็นลูกจ้างอีกต้องไป
เพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนตัวคุณเอง
คุณอยากให้สิ่งต่างๆรอบตัวคุณเปลี่ยนแต่ถ้าหากคุณไม่ยอมเปลี่ยน แล้วสิ่งต่างๆรอบตัวคุณจะเปลี่ยนได้อย่างไร
ลองติดต่อผมดูสิครับ
mail : tigon_t@hotmail(ลองเข้ามาคุยดูได้)

โพสต์เมื่อ : 21/6/2550 22:34:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 21/6/2550 9:08:02
โดย คุณ ส้มจี๊ด
IP : 203.113.17.***
 

ใครมีหัวข้อที่น่าทำโครงงานช่วยประกาศหน่อยค่ะ อยากทำแต่ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร

โพสต์เมื่อ : 21/6/2550 9:08:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 19/6/2550 12:23:40
โดย คุณ ด.ญ.สุดใจ
IP : 203.113.17.***
 

ไม่มีโครงงานที่จะทำ

โพสต์เมื่อ : 19/6/2550 12:23:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 18/6/2550 16:54:47
โดย คุณ ไม่ออกนาม
IP : 124.120.246.***
 โพสต์เมื่อ : 18/6/2550 16:54:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 3/6/2550 20:39:37
โดย คุณ 007
IP : 222.123.52.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 20:39:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 24/5/2550 11:56:57
โดย คุณ ดา
IP : 203.172.177.***
 

ยหมูยเป็ดเยดๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 24/5/2550 11:56:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 24/5/2550 11:56:56
โดย คุณ ดาว
IP : 203.172.177.***
 

ยหมูยเป็ดเยดๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 24/5/2550 11:56:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 23/5/2550 9:32:00
โดย คุณ อิงฟ้า
IP : 125.24.135.***
 

ไม่มีโครงงานให้เลือก

โพสต์เมื่อ : 23/5/2550 9:32:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 22/5/2550 10:54:09
โดย คุณ เเ
IP : 125.24.137.***
 โพสต์เมื่อ : 22/5/2550 10:54:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 17/3/2550 18:54:12
โดย คุณ noo594
IP : 124.121.33.***
 

ทุนเรียนฟรี กฟภ.!

จบการศึกษา ตลอด 3 ปี (ม.4-5-6 ) จนถึงปริญญาตรีจบแล้วมีงานทำเลย หรือได้ทุนเรียนต่อ ปริญญาตรีวิศวกรด้านไฟฟ้า พร้อมเงินเดือน สนใจรายละเอียด ติวเข้ม   

สอบถาม   พี่ อาร์ม    084-111 3701   , 081-720- 8312

 โพสต์เมื่อ : 17/3/2550 18:54:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11195 คน ตอบ 27 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7