www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.ธรรมศาสตร์รับป.ตรี7,363ข่าวล่าสุดโปรดติดตาม

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ม.ธรรมศาสตร์รับป.ตรี 7,363 คน

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549

    รับนักศึกษาผ่านระบบกลาง (Admission) จำนวน 3,535 คน โครงการคัดเลือกตรง จำนวน 3,828 คน

     รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยถึงแนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ว่า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีแนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้แนวทางเดียวกับการรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2548 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ

            1. การรับนักศึกษาผ่านระบบกลางหรือระบบแอดมิสชั่นจำนวน 3,535 คน ได้แก่

     คณะนิติศาสตร์ 200 คน

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 165 คน

     คณะรัฐศาสตร์ 150 คน

     คณะเศรษฐศาสตร์ 180 คน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 100 คน

     คณะศิลปศาสตร์ 485 คน

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 200 คน

     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 100 คน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 765 คน

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 410 คน

     คณะแพทยศาสตร์ 60 คน

     คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 คน

     คณะสหเวชศาสตร์ 140 คน

     คณะพยาบาลศาสตร์ 60 คน

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 80 คน

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 95 คน

     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 240 คน

     และวิทยาลัยสหวิทยาการ 75 คน

            2. การสอบคัดเลือกตรงเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติของคณะต่าง ๆ จำนวน 1,580 คน ได้แก่

     คณะนิติศาสตร์ 300 คน

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 345 คน

     คณะรัฐศาสตร์ 105 คน

     คณะเศรษฐศาสตร์ 120 คน

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 170 คน

     คณะแพทยศาสตร์ 30 คน

     คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร 35 คน

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 50 คน

     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 240 คน

     และวิทยาลัยสหวิทยาการ 75 คน

            3. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษของคณะต่าง ๆ ได้แก่

     โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 90 คน

     โครงการรัสเซียศึกษา 100 คน

     โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ฯ สาขาสถิติฯ175 คน

     โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA.) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี120 คน

     โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (BE.) ของคณะเศรษฐศาสตร์ 125 คน

     โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ - อเมริกันศึกษา (BAS.) ของคณะศิลปศาสตร์80 คน

     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 60 คน

     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(TEPE) 20 คน

     โดยคณะ/โครงการดำเนินการคัดเลือกเอง จำนวน 770 คน

            4. การรับนักศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 843 คน ได้แก่

     โครงการจัดส่งนักศึกษา ชาวไทยที่นับถืออิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 คน

     โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 40 จังหวัด 270 คน

     โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ในภาคกลาง 17 คน

     โครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง (เฉพาะ กทม.) 54 คน

     โครงการนักศึกษาพิการ 51 คน

     โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 100 คน

     โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 60 คน

     โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 25 คน

     โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอวน. 225 คน

     โครงการการพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนดีเด่นแห่งประเทศไทย) 20 คน

            หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 635 ได้แก่

     -แพทยศาสตร์ 15 คน

     -ทันตแพทยศาสตร์ 20 คน

     -คณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 600 คน

     การรับสมัครใน ระบบแอดมิสชั่นนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ การรับนักศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ ทปอ.และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตกลงร่วมกัน นักศึกษาสามารถสมัครผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในช่วงเดือนเมษายน 2549 ส่วนการสอบคัดเลือกตรงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติ ของคณะต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือกเองโดยมีการกำหนด ให้ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 -2.75 (แล้วแต่หลักสูตร) ต้องสอบวิชาเฉพาะและสอบสัมภาษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครโครงการสอบคัดเลือกตรง ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2548 (ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับสมัครวันที่1-8 ธันวาคม 2548) และสอบข้อเขียนในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2548 ส่วนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษและโครงการขยายโอกาสนั้น ได้มีการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2548

     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2986-9086 ต่อ 113-5

 

 

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย เบ็น EZ-Team
วันที่ 17/09/2548 เวลา 16:05:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 5122 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5122 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 12/8/2550 9:39:07
โดย คุณ Google is the best search engine Google
IP : 85.255.113.***
 

Google is the best search engine Google

โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 9:39:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 1/9/2549 14:30:54
โดย คุณ meaw
IP : 203.172.208.***
 

ทุกใจมากว่าจะไปที่ไหน
เรียนไหนดี

โพสต์เมื่อ : 1/9/2549 14:30:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5122 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7