www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

นศ.ทุน จุฬาฯ-ชนบท 2550

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท  ปีการศึกษา 2550

 

ลำดับที่    ชื่อ – นามสกุล         โรงเรียน                       จังหวัด                ทุนประเภท            

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1.   นายธีรพงษ์  พรมปัญญา            ท่าวังผาพิทยาคม                       น่าน                                      

2.   น.ส.หทัยกานต์  มานะกิจ          ปัว                                                 น่าน                                      

3.   น.ส.ทิพวัลย์  ดีอินต๊ะ                 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร                      น่าน                                      

4.   นายนันทวัฒน์  นุ่นหรน          หัวหิน                                           ประจวบคีรีขันธ์                 

5.   น.ส.ขนิษฐา  จตุสอ                   สตรีศึกษา                                     ร้อยเอ็ด                                 

6.   น.ส.อรทัย  บุตรคุณ                  อำนาจเจริญ                                  อำนาจเจริญ                         

7.   น.ส.อัญชลิกา  อุปพันธ์           สกลราชวิทยานุกูล                      สกลนคร                              

8. นายธานินทร์ มุละสีวะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย       มุกดาหาร                                    

9. น.ส.วัชรียา  อุปพันธ์   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย                 ร้อยเอ็ด                                        

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

1.   น.ส.วิชชุดา  กุลาวาชัย                 สตรีศรีน่าน                         น่าน                                          

2.   น.ส.ชนานุช  จันปัญญา              สารคามพิทยาคม              มหาสารคาม                               

3.   น.ส.ชมัยพร  ชินน้อย                  กัลยาณวัตร                        ขอนแก่น                                                 

4.   นายนำโชค  พรมโสภา               เบญจมราชรังสฤษฎิ์        ฉะเชิงเทรา                                 

5.   น.ส.หยาดฝน  พลศรี                   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย                ร้อยเอ็ด                                       

6.   น.ส.นิลวรรณ  อ้นรักดี                สงวนหญิง                        สุพรรณบุรี                                 

7.   น.ส.สุดารัตน์  ปัตวงษ์             ราชสีมาวิทยาลัย                  นครราชสีมา                                           

8.   น.ส.สุชาดา  อารีไทย               ชัยนาทพิทยาคม                    ชัยนาท                                      

9.   น.ส.สุนิสา  ศรีสมเกียรติ             สตรีราชินูทิศ                    อุดรธานี                                     

 

คณะเภสัชศาสตร์

1.   น.ส.จันจิรา  ชูช่วย                   สภาราชินี                         ตรัง                                                             

2.   น.ส.อรัญญา  คงเมือง              สภาราชินี                         ตรัง                                        

3.   น.ส.เบญจพร  แก้วกล่ำ   หนองแค “สรกิจพิทยา”      สระบุรี                                     

4. น.ส.จันทิรา  แสงประเสริฐ    ตะพานหิน       พิจิตร                                            

 

คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1.   น.ส.ปรียานุช  ภู่อุ่น                ศรียานุสรณ์                       จันทบุรี                                 

2.   นายจักรพงษ์  สายเมฆ           มัธยมวานรนิวาส             สกลนคร                                

3.   นายวัฒนา  คำสุข                    ขุขันธ์                                ศรีสะเกษ                              

4.   น.ส.อมรรัตน์  เอมโอฐ          เบญจมราชูทิศ                  จันทบุรี                                 

5.   น.ส.เบญจภรณ์  เตชนันต์          ปัว                                  น่าน                                      

6.   น.ส.จุฑามาศ  เตชะเมธีกุล     สิงห์สมุทร                       ชลบุรี                                    

7.   น.ส.สายฝน  ศรีสุข                  สภาราชินี                        ตรัง                                        

8.   น.ส.อรพรรณ  วังกุ่ม    สมเด็จพระปิยมหาราชฯ        กาญจนบุรี                              

9.   นายวิรุฬห์  เหลื่อมทองหลาง   กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี                         

10. น.ส.สิรีธร  พฤกษพานิช    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ   กาญจนบุรี                            

11. น.ส.มินตราภา  พานข้าวตอก  เบญจมเทพอุทิศ               เพชรบุรี                              

12. น.ส.สุจินดา  บุญเทพ                     ปัว                                 น่าน                                      

13. น.ส.พเยาวดี  แอบไธสง           ลำปลายมาศ                    บุรีรัมย์                                               

 

คณะสหเวชศาสตร์   สาขาวิชากายภาพบำบัด

14. น.ส.วาสิฏฐี  กุลวนิชชานันท์       เบญจมเทพอุทิศ            เพชรบุรี                                         

15. น.ส.นิตยา  เหี่ยมี                        กัลยาณวัตร                        ขอนแก่น                           

16. น.ส.จันทร์สุดา  แผ่นเงิน         วัฒนานคร                          สระแก้ว                                         

 

คณะสหเวชศาสตร์   สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

17. น.ส.ณฐพร  วิไล                   พิบูลวิทยาลัย                       ลพบุรี                                    

18. น.ส.ยุภาณี  แต้มเรืองอิทธิ์      เบญจมเทพอุทิศ              เพชรบุรี                                

19. น.ส.มลิษา  อินทรประสิทธิ์   เบญจมเทพอุทิศ              เพชรบุรี                                             

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.   นายเทียนชัย  ปริยายสุทธิ์   แกลง “วิทยสถาวร”           ระยอง                                   

2.   น.ส.ภัสวรรณ  เมืองสุข   ชัยนาทพิทยาคม     ชัยนาท                       

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   สาขาวิชาบัญชี

1.   นายกิตติชัย  พุ่มแก้ว       เบญจมราชูทิศ                            จันทบุรี                                              

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.   นายธีรนัย  แซ่อ๊วน         เบญจมราชูทิศ                            จันทบุรี                                              

3.   น.ส.มยุรฉัตร  นุบุญมา      ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร                   น่าน                                      

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สาขาวิชาสถิติ

4.   น.ส.จินตนา  รุ่งโรจน์ทวีศักดิ์     เบญจมเทพอุทิศ           เพชรบุรี                                             

5.   นายฤทธิชัย  พิชัยเชิด       กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์            กาฬสินธุ์                               

 

คณะเศรษฐศาสตร์

1.   น.ส.ลดารัตน์  ขำเอนก                 นางรอง                             บุรีรัมย์                              

2.   น.ส.สิริลักษณ์  ชัยสิทธิ์วรกุล    เบญจมราชรังสฤษฎิ์      ฉะเชิงเทรา                         

3.   นายอดิเรก  วิเศษชัย                    นิยมศิลป์อนุสรณ์             เพชรบูรณ์                         

4.   น.ส.ศิรดา  สนองผัน                   ร้อยเอ็ดวิทยาลัย                ร้อยเอ็ด                               

5.   น.ส.ปวีณา  ศิริสลุง                   สาธิต มรภ.เทพสตรี             ลพบุรี                               

6.   น.ส.ณัฐิกา  ธนะขว้าง                 ท่าวังผาพิทยาคม                 น่าน                                 

7.   นายวัชรินทร์  อัปปะมะโน        นาข่าวิทยาคม                  มหาสารคาม                        

8.   น.ส.พรรณภา  พูลมาก         หนองแค “สรกิจพิทยา”          สระบุรี                                           

9.   น.ส.สุจิตตรา  จันทร์งาม               ลำปลายมาศ                      บุรีรัมย์                               

 

คณะนิติศาสตร์

1.   น.ส.สุภาวดี  ร้อยพรมมา         แก่นนครวิทยาลัย                ขอนแก่น                              

2.   น.ส.เปรมวิดา  กัณหาเวียง          กัลยาณวัตร                       ขอนแก่น                              

3.   น.ส.สุจิตรา  เพ็ชรแก้ว                 กัลยาณวัตร                      ขอนแก่น                                           

 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง         

1.   นายชาญ  ชาวนา              ประโคนชัยพิทยาคม                   บุรีรัมย์                                  

2.   น.ส.หทัยกานต์  มูลคำ                  ปัว                                        น่าน                                                  

 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3.   น.ส.วรรณภา  เข็มพงษ์            ปรางค์กู่                               ศรีสะเกษ                                           

4.   น.ส.อำภา  ตันประเสริฐ       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย        สุพรรณบุรี                                         

 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5.   น.ส.วิลัยภรณ์  ศิริงาม          เมืองพลพิทยาคม                  ขอนแก่น                              

 

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6.   นายนพพล  ลือก้อง                 อุตรดิตถ์                             อุตรดิตถ์                               

 

คณะนิเทศศาสตร์

1.   น.ส.กมลกานต์  เจริญสุข      ไผ่แก้ววิทยา                        ฉะเชิงเทรา                          

2.   น.ส.วิลาสินี  โฉมดี                 มหิศราธิบดี                        นครราชสีมา                        

3.   น.ส.อัญวรรณ  สุทธดิส       เบญจมเทพอุทิศ                   เพชรบุรี                                

4.   น.ส.เบญจมาภรณ์  ศรีอุบล     สิงห์สมุทร                         ชลบุรี                                                 

 

คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา

1.   นายปภิณวิช  เอี่ยมคง      บางมูลนากภูมิวิทยาคม            พิจิตร                                                 

 

คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์

2.   น.ส.วิชุตา  ศรีวิชัยอินทร์          สา                                       น่าน                                                   

3.   น.ส.พัชรี  จงสมจิตร      บางปลาม้า “สูงสุมารฯ”          สุพรรณบุรี                                           

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                     

1.   นายธีรศักดิ์  เค้าแก้ว          น้ำพองศึกษา                         ขอนแก่น                               

2.   น.ส.รัตนา  ปรุรัตน์      ศรีกระนวนวิทยาคม                   ขอนแก่น                              

3.   นายมนตรี  จั่นมา        บางมูลนากภูมิวิทยาคม                   พิจิตร                                  

4.   นายจักรเพชร  วรสินธ์     กมลาไสย                                กาฬสินธุ์                               

5.   น.ส.โสภา  ทาทอง        ขุนหาญวิทยาสรรค์                   ศรีสะเกษ                              

6.   น.ส.จรัญญา  สมบุญรุ่งเรือง     น้ำพองศึกษา                 ขอนแก่น                              

 

 

คณะครุศาสตร์  (ปอเนาะ)  สาขาวิชามัธยมศึกษา

1.   น.ส.นูรีดา  อาแซ                    อิบตีดาวิทยา                                         นราธิวาส                             

2.   น.ส.มาดานิลยะห์  สาแม       อิบตีดาวิทยา                                         นราธิวาส                             

3.   น.ส.คอลีเยาะ  แวนาแว         อิบตีดาวิทยา                                         นราธิวาส                             

 

คณะครุศาสตร์  (ปอเนาะ)  สาขาวิชาประถมศึกษา

4.   น.ส.มารีณี  เปาะจิ                   อิบตีดาวิทยา                                         นราธิวาส                             

 

 

คณะจิตวิทยา (ปอเนาะ)

1.   น.ส.วาสนา อุแซดอเลาะ       ต้นตันหยง                                            นราธิวาส                             

ทุนประเภท จะได้รับค่าใช้จ่ายต่าง ดังนี้

1. ได้รับค่าอาหารและใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ๆ ละ 4,000 บาท ปีละ 10 เดือน

2. ได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท

3. ได้รับค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ปีละ 2,000 บาท

4. ได้รับค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ทุนประเภท จะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ยกเว้นค่าอาหารและใช้จ่ายส่วนตัวฯ

การพิจารณาประเภทการรับทุนอุดหนุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหน่วยจุฬาฯ-ชนบท ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ปรับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุน หรือให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตได้ ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุนของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rural.chula.ac.th เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบฯ www.atc.chula.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรือติดตามการเตรียมความพร้อมการขอทุนจุฬาฯ-ชนบท ได้ที่ Eduzones Magazine ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน 2550 มีของฝากจากรุ่นพี่เพียบ

แก้ไขล่าสุดโดย narongsak เมื่อ 18/5/2550 17:06:25
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย narongsak (ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล) บทความทั้งหมดของคุณ narongsak
วันที่ 15/05/2550 เวลา 14:41:21
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 7186 ครั้ง ได้รับการโหวต 60 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 7186 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 3/12/2551 14:42:58
โดย คุณ ปู
IP : 125.26.234.***
 

อยู่ม.5แล้วแต่ยังหาทางไปไม่ได้เลยไม่รู้จะไปสายไหนดี

โพสต์เมื่อ : 3/12/2551 14:42:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 24/9/2551 13:11:33
โดย คุณ aew
IP : 202.143.142.***
 

อยากทราบประหวัดของพี่พี่เขาจัง

โพสต์เมื่อ : 24/9/2551 13:11:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 12/8/2550 17:19:29
โดย คุณ Google is the best search engine Google
IP : 85.255.113.***
 

Google is the best search engine Google

โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 17:19:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 31/7/2550 11:12:46
โดย คุณ ploy
IP : 125.24.86.***
 

อยากเข้ามหาลัยเร็วๆจัง

โพสต์เมื่อ : 31/7/2550 11:12:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 10/6/2550 20:00:16
โดย คุณ tigon_t@hotmail.com
IP : 125.24.219.***
 

ศูนย์สุขภาพ Herbalcare Thailand

มหัศจรรย์แห่งโภชนาการ
ลดน้ำหนัก และสัดส่วนอย่างถาวร
ปลอดภัยและไม่ต้องกลับมาอ้วนอีก

ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้...

- หลังคลอดทำอย่างไรถึงลดน้ำหนักได้
- ทำไมยิ่งออกกำลังกายยิ่งอ้วนขึ้น
- เป็นเบาหวานจะควบคุมน้ำหนักอย่างไรให้ปลอดภัย
- กินยาลดน้ำหนักมาตลอดน้ำหน

โพสต์เมื่อ : 10/6/2550 20:00:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 7186 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7