www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

การให้สิทธิพิเศษ (โควตา) นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

(สำเนา)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษ (โควตา) นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     เขตการศึกษาภูเก็ต

ประจำปีการศึกษา  2551

 

                         โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) แก่นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ที่มีผลการเรียนดีจากโรงเรียนต่าง ๆ   ใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสม   เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 

1.2 กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ที่มีผลการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้      วิทยาศาสตร์  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  (5 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต   หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม (5 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต

1.3 ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ข้อ 1.2) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ    ตลอด   5  ภาคการศึกษา   เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า   2.50  และผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ข้อ 1.2) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตลอด 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.70

1.4  ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย

 

2.  จำนวนที่รับ   สาขาวิชาละ    25    คน

 

3.  ขั้นตอนในการสมัคร

3.1             งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา   เขตการศึกษาภูเก็ต     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดให้ทางโรงเรียน

3.2             นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  เตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร  ดังต่อไปนี้

-             ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

-             สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

-             ใบสรุปผลการเรียน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

เป็นผู้รับรองความถูกต้อง

-             ไปรษณีย์ธนาณัติซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครอันดับละ  100 บาท   (ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัย ฯ  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

-             อื่น ๆ (ถ้ามี)   เช่น สำเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ  เช่น   ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร  ใบรับรองต่าง ๆ

3.3         โรงเรียนหรือนักเรียนจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครในข้อ  3.2    พร้อมไปรษณีย์ธนาณัติ   สั่งจ่าย 

ปทจ.กะทู้   ในนามนางประไพทิพย์   เพ็ชรประดับสกุล    เขตการศึกษาภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต      83120     ภายในวันที่   16   พฤศจิกายน   2550       หรือสมัครด้วยตนเอง       ในวันเวลาราชการภายในวันที่  16  พฤศจิกายน 2550  ที่งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา ชั้น 1 ตึกวิทยบริการ เขตการศึกษาภูเก็ต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    อำเภอกะทู้    จังหวัดภูเก็ต

 

4.               วิธีการคัดเลือก

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการคัดเลือกดังนี้

4.1             พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และผลการเรียน ระดับ ม.4 – .6

4.2             คะแนนจากการสัมภาษณ์

4.3             องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ความรู้ความสามารถพิเศษ   การสอบวัดความรู้พื้นฐาน   ในรายวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ    เจตคติที่ดี และความตั้งใจ ในการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก

 

                ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด  เมื่อมหาวิทยาลัย ฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

ผู้สมัครหรือผู้อื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้

 

5.               กำหนดการคัดเลือก

สิงหาคม – 14   กันยายน   2550                    จัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   พร้อมเอกสารประกอบ  ไปยังโรงเรียน  และประกาศทางเว็บไซต์  http://www.phuket.psu.ac.th

15  ตุลาคม – 16   พฤศจิกายน   2550           โรงเรียนส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของนักเรียน    ไปยังงานรับสมัครและสอบคัดเลือก

                                                                        นักศึกษา เขตการศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  

                                                                        83120        

16   พฤศจิกายน   2550                                  วันสุดท้ายของการสมัครทุกวิธี (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

23   พฤศจิกายน   2550                                  ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่บอร์ดประกาศงานประชาสัมพันธ์   

                                                                        เขตการศึกษาภูเก็ต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และประกาศทางเว็บไซต์

                                                                         http://www.phuket.psu.ac.th

1   ธันวาคม   2550                                          วันสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน

                                                                        ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่เขตการศึกษาภูเก็ต 

                                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เวลาสอบ   09.00 – 12.00 น.

2   ธันวาคม   2550                                          วันสอบสัมภาษณ์ที่เขตการศึกษาภูเก็ต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                                        08.00 – 08.30 น.             ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกคนรายงานตัว

                                                                        08.30 – 09.00 .             ฟังการชี้แจง

                                                                         09.00 . เป็นต้นไป      สอบสัมภาษณ์

 

 

11   ธันวาคม   2550                                        ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ที่บอร์ดประกาศงานประชาสัมพันธ์

                                                                        เขตการศึกษาภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และประกาศทางเว็บไซต์

                                                             http://www.phuket.psu.ac.th   พร้อมกันนี้งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา

                                                            เขตการศึกษาภูเก็ต  จัดส่ง Pay–in–Slip ค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าให้กับ            นักเรียน

14 – 25   ธันวาคม   2550                               ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันการใช้สิทธิ  และจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

25   ธันวาคม   2550                                       วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า                                                          

7   มกราคม   2551                                        แจ้งรายชื่อให้หน่วยสอบคัดเลือกตัดชื่อออกจากการสอบอื่น ๆ

 

6.          การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ

6.1             นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ    (โควตา)   เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแต่ละสาขาวิชา   ต้องรายงานตัวและยืนยันสิทธิพร้อมทั้งจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า  เป็นเงิน  21,000  บาท

·        การจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าใช้   Pay – in – Slip  ที่ได้รับจากงานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา   เขตการศึกษาภูเก็ต    โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    บัญชีเลขที่  857 – 3 – 00006 - 6 ธนาคารไทยพาณิชย์    จำกัด   (มหาชน)   สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เขตการศึกษาภูเก็ต  และส่งหนังสือยืนยันสิทธิ พร้อมแนบใบโอนเงิน ไปที่งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เขตการศึกษาภูเก็ต    โดยถือวันประทับตราของธนาคาร เป็นสำคัญ

6.2               ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัย  กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ

6.3               ผู้ที่ยืนยันสิทธิพร้อมจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้ว  หากไม่ไปลงทะเบียนเรียนในวันเปิดเรียนตามที่มหาวิทยาลัย        กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและจะไม่คืนเงินดังกล่าวให้

6.4               ผู้ที่ยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรงและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

 

 7. เงื่อนไขการมีสิทธิเข้าศึกษา

                ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัครและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษา  คือ

7.1         ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ข้อ  1.2)     เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา

  ตอนปลาย   จะต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   22   หน่วยกิต

7.2   ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     (ข้อ 1.2)   เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จะต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   12   หน่วยกิต

 

                         หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เขตการศึกษาภูเก็ต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6023และ0-7627-6050–51 โทรสาร 0-7627-6029

 E-mail: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

 

 

                                 ประกาศ         วันที่   6   สิงหาคม   2550       

        

 

                                                                (ลงชื่อ)                   อรัญญา     เชาวลิต

(รองศาสตราจารย์  ดร. อรัญญา   เชาวลิต)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 30/08/2550 เวลา 09:58:19
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 12911 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12911 คน ตอบ 6 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 2/11/2550 18:56:09
โดย คุณ ...*...
IP : 203.113.71.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย
http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42188
ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟรี

โพสต์เมื่อ : 2/11/2550 18:56:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 2/11/2550 18:55:59
โดย คุณ ...*...
IP : 203.113.71.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42188


ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟร

โพสต์เมื่อ : 2/11/2550 18:55:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 18/10/2550 8:13:37
โดย คุณ jamesjkn
IP : 125.24.3.***
 

   มีสถานที่ที่จะแนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษให้กับรุ่นน้องที่สนใจ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเลย เพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย
แต่พอมาเรียนกับอาจารย์มนตรี ทำให้เกรดในโรงเรียนดีขึ้น และยังสอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อินเตอร์ อีกด้วย
รู้สึกประทับใจในการสอน ไม่เครียดเป็นกันเอง และตอนนี้พี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก ๆ ด้วย อยากให้รุ่นน้องลองไปเรียนดู แล้วน้องจะรักภาษาอังกฤษมากขึ้น
เพราะอาจารย์จะสอบปูพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดครับ

อาจารย์มนตรีเปิดคอร์สแล้ว ที่ ATHENA ( เอธีน่า ) ที่ วิสุทธานี ครับ

รายละเอียด ราคาคอร์ส 2800 บาท ( คอร์ส Eng 1 ปูพื้นฐาน ) สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ รับตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-ม.6
มีให้เลือก เรียน 2 วัน
1.) เรียนวันอาทิตย์ เริ่มเรียน 11 พ.ย. 50 เวลา 10.10 - 12.40 น.
2.) เรียนวันพุธ เริ่มเรียน 14 พ.ย. 50 เวลา 17.30 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ATHENA วิสุทธานี : Tel. 02-371-0928

+ + + ลองมาแล้วน้องจะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด + + +

 โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 8:13:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 19/9/2550 11:27:02
โดย คุณ zsf
IP : 61.7.160.***
 โพสต์เมื่อ : 19/9/2550 11:27:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 5/9/2550 10:32:20
โดย คุณ หมูอ้วน
IP : 61.19.35.***
 

ต้องใช้เกรดเท่าไหร่

โพสต์เมื่อ : 5/9/2550 10:32:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 30/8/2550 12:38:02
โดย คุณ ฟกดกด
IP : 125.25.199.***
 

คณะนี้เรียนยากปะครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 12:38:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12911 คน ตอบ 6 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7