www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ปฏิทินสอบวิชาเฉพาะและA-NET ปี 51

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2550) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET)

เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

การสอบวิชาเฉพาะ

(ตุลาคม 2550)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นสูง(A-NET) ( มีนาคม 2551)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศระเบียบการสอบฯ

15 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศระเบียบการสอบฯ

20 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

 

ประกาศระเบียบการสอบฯ

5 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

จำหน่ายระเบียบการฯ

ณ ศูนย์กทม./ภูมิภาค

7 – 18 เมษายน 2551

รับสมัคร

20 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

25 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

10 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

21 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

26 ธันวาคม 2550 ถึง 10 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

11 – 23 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

21 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2550

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624       ,              0-23...       

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

26 ธันวาคม 2550 ถึง 12 มกราคม 2551

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624        ,              0-2354-5598       

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

11 – 25 เมษายน 2551

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624       ,              0-2354-5598       

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

และอุปกรณ์วิชาเฉพาะ

5 ตุลาคม 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

10 กุมภาพันธ์ 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

9 พฤษภาคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

กำหนดการสอบข้อเขียน

และภาคปฏิบัติ

14 – 20 ตุลาคม 2550

ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ของแต่ละสนามสอบ

กำหนดการสอบข้อเขียน

8 – 9 มีนาคม 2551

ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ของแต่ละสนามสอบ

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

14 – 17 พฤษภาคม 2551

ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศผลการสอบ

30 พฤศจิกายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศผลการสอบ

5 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

23 พฤษภาคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

หมายเหตุ

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง ( A-NET ) และการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2551

ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบปฏิทินดังกล่าวได้จาก website : www.cuas.or.th

ดาวน์โหลดคลิก >>

ปฏิทิน การสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2550

(ตุลาคม 2550)

รายการ
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
รับสมัคร

20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2550

 

ทาง Website : www.cuas.or.th
และชำระค่าสมัครผ่านธนาคารหรือ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

21 สิงหาคม - 12 กันยายน 2550

 

ทาง Website : www.cuas.or.th

 

ผู้สมัครยื่นคำร้อง

ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

( ห้ามแก้ไขรายวิชาสอบ)
21 สิงหาคม - 15 กันยายน 2550

ทางโทรสาร หมายเลข

              0-2354-5624                     0-2354-5598       

 

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

และประกาศอุปกรณ์วิชาเฉพาะ

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2550

 

ทาง Website : www.cuas.or.th

สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
14ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2550

 ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบ

ประกาศผลการสอบ
30 พฤศจิกายน 2550

 

ทาง Website :www.cuas.or.th

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ต้องการเพิ่ม – ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายวิชา หรือศูนย์สอบที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องสมัครใหม่ทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทั้งหมด ภายในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2550 โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก คณะกรรมการจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลดคลิก >>

ตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบวิชาเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

(ตุลาคม 2550)

วันสอบ
เวลา
รหัสและชื่อวิชา
สถานที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550

08.30 – 10.30 น.

39 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

จัดสอบที่สนามสอบของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

ศูนย์สอบภูมิภาค

จัดสอบที่สนามสอบของ

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

(11 ศูนย์สอบ) **

12.00 – 14.00 น.
37 ความถนัดทางวิศวกรรม

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550

08.30 – 11.30 น.

38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

จัดสอบที่สนามสอบของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

ศูนย์สอบภูมิภาค

จัดสอบที่สนามสอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550

08.30 – 10.30 น.

41 ทฤษฎีทัศนศิลป์

12.00 – 15.00 น.
42 ปฏิบัติทัศนศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550

08.30 – 10.30 น.

43 ทฤษฎีนฤมิตศิลป์

12.00 – 15.00 น.
44 ปฏิบัตินฤมิตศิลป์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550

08.30 – 11.30 น.

40 ความรู้ความถนัดทางศิลป์

13.00 – 16.00 น.
47 ความถนัดทางนิเทศศิลป์
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2550

08.30 – 11.30 น.

46 องค์ประกอบศิลป์

13.00 – 16.00 น.
45 วาดเส้น

หมายเหตุ

** ศูนย์สอบภูมิภาค 11 ศูนย์สอบ ได้แก่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 30/08/2550 เวลา 10:16:50
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 35367 ครั้ง ได้รับการโหวต 19 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 35367 คน ตอบ 23 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 31/10/2550 16:51:41
โดย คุณ นู๋ฟาง
IP : 125.24.130.***
 

พี่ๆๆค่ะคือว่านู๋เรียนอาชีวะอะเเต่อยาก ลองสอบ A-O-net อะต้องทำไงหรอเเนะนำหน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 31/10/2550 16:51:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 3/10/2550 17:44:13
โดย คุณ เด็กเอ็น
IP : 203.155.174.***
 

จากกความคิดเห็นที่ 22 ลืมให้เมล์ oishii_38@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 3/10/2550 17:44:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 3/10/2550 17:44:10
โดย คุณ เด็กเอ็น
IP : 203.155.174.***
 

จากกความคิดเห็นที่ 22 ลืมให้เมล์ oishii_38@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 3/10/2550 17:44:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 3/10/2550 17:42:08
โดย คุณ เด็กเอ็น
IP : 203.155.174.***
 

คือ เราจะสอบภาษาญี่ปุ่น ปีนี้ มีข้อ เขียนด้วยหรอ ทุกปีไม่เห็นมี นิ เราอยากรู้จิง ๆ ใครรู้ช่วย เมล์ไปบอกเรา ที นะ ขอบคุณมากเลย ถ้าตอบไว้ในนี้เราอาจไม้ได้มาเปิดดดูที่นี่อีกง่ะ ขอบคุณนะ...

โพสต์เมื่อ : 3/10/2550 17:42:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 13/9/2550 23:02:37
โดย คุณ ribelorevolution
IP : 125.26.165.***
 

การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ Make money o­nline 100%

 

  1. ไม่ใช่งานขาย สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง ใดๆทั้งสิ้น ท่านสบายใจได้ถ้าไม่ชอบไปง้อขายของให้ใคร 
  2. ไม่ใช่ Herbalife, ADDS, Woark@Home, A-smart, amataonline ฯลฯ เราทำธุรกิจเฉพาะ
    internet ไม่เกี่ยวกับงานขายใดๆหรือแฝงด้วยงานขาย
  3. ทำงานและรับเงินผ่าน internet ทั้งหมด
  4. ใช้เวลาตามที่ท่านต้องการมากน้อยแล้วแต่ท่านได้เลย
  5. ไม่จำกัด เพศ วัย วุฒิการศึกษา แค่อยากมีรายได้เสริมบ้างก็เข้ามาทำได้เลย 
  6. ผลตอบแทน = เวลาที่ทำงาน * ความตั้งใจ * การเรียนรู้เทคนิคทำเงิน
  7. ไม่ต้องเข้าอบรม สัมภาษณ์ นัดคุยใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มงานได้เมื่อพร้อมเลย คุณเป็นผู้กำหนดตัวคุณเอง
    เมื่อคุณสมัครเสร็จเรามีเว็บให้คุณลองทำฟรีก่อน 7 วันไม่พอใจยกเลิกได้ทันที ท่านไม่ต้องเสียอะไรสักบาท 
  8. รับเงินเป็นดอลล่าร์สหรัฐซึ่งได้เปรียบมากเมื่ออยู่ในประเทศไทยอย่างเรา (1 Dollar = 34 Bath
  9. และสำคัญสุด ธุรกิจของเราไม่มีการแอบแฝง ปิดบังข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านอยากรู้อะไรสอบถามมาได้เลย 
  10. มีรายได้แน่นอน องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ดูรายได้ด้านล่างนี้ประกอบต่อไป 
 คลิกสมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.globalrichonline.com/index.php?step=MQ==&userid=richybusinessโพสต์เมื่อ : 13/9/2550 23:02:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 13/9/2550 12:58:13
โดย คุณ .
IP : 221.128.77.***
 

สรุปว่า เด็กจะซิ่วไม่ต้องสอบ O-Net ชัวร์ ๆ ใช่มั้ยคะ
แต่ว่า A-Net ยังคงต้องสอบอยู่? ใช่ปะ?
ตอบหน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 12:58:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 7/9/2550 11:50:43
โดย คุณ นันทิดา
IP : 203.154.49.***
 

ถามไรหน่อยนะ คือว่าเด็กที่ซิ่วแล้วเอนปี 51 อะ ต้องสอบ o-net เพิ่มอีก 3 วิชาป่าวอะ ใครรู้ ช่วยตอบกลับทีดิ Thank!
ช่วยตอบให้นะ เด็กซิ่วไม่ต้องสอบหรอกค่ะ เค้าเอาคะแนนแค่ห้าวิชาแค่นั้นแหละค่ะ แต่ที่เด็กรุ่นหลังต้องสอบแปดวิชาเพราะว่าเป็นการวัดมาตรฐานโรงเรียนเฉยๆ ว่าปล่อยเกรดป่าว เวลาสอบแอดมิสชันกลางก

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 11:50:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 7/9/2550 9:29:19
โดย คุณ ฝ้าย นส.พ.
IP : 203.113.17.***
 

สอบความถนัดทางศิลป์สอบความถนัดอะไรบ้างหรอช่วยบอกหน่อยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 9:29:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 4/9/2550 12:45:12
โดย คุณ DEKD
IP : 202.41.187.***
 

ถามไรหน่อยนะ คือว่าเด็กที่ซิ่วแล้วเอนปี 51 อะ ต้องสอบ o-net เพิ่มอีก 3 วิชาป่าวอะ ใครรู้ ช่วยตอบกลับทีดิ Thank!!

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 12:45:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 3/9/2550 14:13:08
โดย คุณ Prontana
IP : 203.172.206.***
 
จากกระทู้ที่ 4 โดย ลันลา
อยากทราบว่า สอบวิชาเฉพาะกะ A-Netอ่ะ มันอย่างเดียวกันป่ะ แล้ว วัดแววความเป็นครูอ่ะอย่างเดียวกับสอบวิชาเฉพาะป่ะ เราจะสอบวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับภาษาอ่ะ มันไม่มีหรอ

ม่ายเหมือนกันหรอก วิชาเฉพาะจะเป็นวิชาความถนัด เช่นวิชาความถนัดทางวิศวะและอื่นๆ   

 โพสต์เมื่อ : 3/9/2550 14:13:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 3/9/2550 11:17:15
โดย คุณ 1820
IP : 202.28.180.***
 โพสต์เมื่อ : 3/9/2550 11:17:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 3/9/2550 11:17:09
โดย คุณ 1820
IP : 202.28.180.***
 โพสต์เมื่อ : 3/9/2550 11:17:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 3/9/2550 9:46:26
โดย คุณ we
IP : 203.131.212.***
 

สวัสดีจ้ะ เชิญส่ง SMS ฟรีที่
http://www.khum.net/r?oweny

โพสต์เมื่อ : 3/9/2550 9:46:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 1/9/2550 16:51:50
โดย คุณ ดาวกระต่าย
IP : 58.137.112.***
 

ก็ดีนะ...ว่าแต่จายากป่าวน๊า.........

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 16:51:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 1/9/2550 15:56:06
โดย คุณ sam_cup@hotmail.com
IP : 222.123.209.***
 

เราเรียนจบปวชช่างอิเลกอยู่เราจะสอบได้ใหมไครรู้ช่ววยบอกเราด้วยแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไร

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 15:56:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 1/9/2550 15:56:03
โดย คุณ sam_cup@hotmail.com
IP : 222.123.209.***
 

เราเรียนจบปวชช่างอิเลกอยู่เราจะสอบได้ใหมไครรู้ช่ววยบอกเราด้วยแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไร

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 15:56:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 1/9/2550 11:22:55
โดย คุณ เด็กดี
IP : 203.154.49.***
 

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่website : www.cuas.or.th ได้เลยค่ะเพราะเราเอาข้อมูลมาจากที่นั่น แต่ไม่น่าผิดนะเพราะเป็นเวปของระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ (cuas.or.th)อ่ะ

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 11:22:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 31/8/2550 20:48:32
โดย คุณ ไอซา
IP : 58.10.146.***
 

อ.แนะแนวที่รร.บอกว่า O-netรับสมัครแล้ว ถามเพื่อนบอกว่ายัง เขาสมัครเดือนธค. คัยบอกผิดกันแน่วะ

โพสต์เมื่อ : 31/8/2550 20:48:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 31/8/2550 12:57:39
โดย คุณ เด็กจะซิ้ว
IP : 202.28.27.***
 

ถ้าเคยสอบแล้วปีนี้จะสอบอีกได้รึปล่าว ช่วยบอกหน่อย

โพสต์เมื่อ : 31/8/2550 12:57:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 30/8/2550 20:23:18
โดย คุณ ลันลา
IP : 203.113.66.***
 

อยากทราบว่า สอบวิชาเฉพาะกะ A-Netอ่ะ มันอย่างเดียวกันป่ะ
แล้ว วัดแววความเป็นครูอ่ะอย่างเดียวกับสอบวิชาเฉพาะป่ะ เราจะสอบวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับภาษาอ่ะ มันไม่มีหรอ

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 20:23:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 30/8/2550 17:41:05
โดย คุณ อยากเปงวิดสวะ
IP : 125.24.131.***
 

ผมดีใจมากที่เปิดมาดู
Thanks มากๆๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 17:41:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 30/8/2550 15:25:21
โดย คุณ 7
IP : 125.26.179.***
 โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 15:25:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 30/8/2550 12:37:15
โดย คุณ 911
IP : 125.25.199.***
 

ขอบคุณมากๆเลยครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com
โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 12:37:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 35367 คน ตอบ 23 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7