www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ปฏิทินสอบวิชาเฉพาะและA-NET ปี 51

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2550) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET)

เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

การสอบวิชาเฉพาะ

(ตุลาคม 2550)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นสูง(A-NET) ( มีนาคม 2551)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศระเบียบการสอบฯ

15 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศระเบียบการสอบฯ

20 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

 

ประกาศระเบียบการสอบฯ

5 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

จำหน่ายระเบียบการฯ

ณ ศูนย์กทม./ภูมิภาค

7 – 18 เมษายน 2551

รับสมัคร

20 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

25 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

10 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

21 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

26 ธันวาคม 2550 ถึง 10 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

11 – 23 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

21 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2550

โทรสารหมายเลข