Path:contents/newsview/94/46691-1-4-1.txt ปฏิทินสอบวิชาเฉพาะและA-NET ปี 51
 www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ปฏิทินสอบวิชาเฉพาะและA-NET ปี 51

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2550) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET)

เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

การสอบวิชาเฉพาะ

(ตุลาคม 2550)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นสูง(A-NET) ( มีนาคม 2551)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศระเบียบการสอบฯ

15 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศระเบียบการสอบฯ

20 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

 

ประกาศระเบียบการสอบฯ

5 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

จำหน่ายระเบียบการฯ

ณ ศูนย์กทม./ภูมิภาค

7 – 18 เมษายน 2551

รับสมัคร

20 สิงหาคม 2550 ถึง 10 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

25 ธันวาคม 2550 ถึง 8 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

รับสมัคร

10 – 18 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

21 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

26 ธันวาคม 2550 ถึง 10 มกราคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

11 – 23 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

21 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2550

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624       ,              0-23...       

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

26 ธันวาคม 2550 ถึง 12 มกราคม 2551

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624        ,              0-2354-5598       

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว

11 – 25 เมษายน 2551

โทรสารหมายเลข

              0-2354-5624       ,              0-2354-5598       

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

และอุปกรณ์วิชาเฉพาะ

5 ตุลาคม 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

10 กุมภาพันธ์ 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

9 พฤษภาคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

กำหนดการสอบข้อเขียน

และภาคปฏิบัติ

14 – 20 ตุลาคม 2550

ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ของแต่ละสนามสอบ

กำหนดการสอบข้อเขียน

8 – 9 มีนาคม 2551

ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ของแต่ละสนามสอบ

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

14 – 17 พฤษภาคม 2551

ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศผลการสอบ

30 พฤศจิกายน 2550

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศผลการสอบ

5 เมษายน 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

23 พฤษภาคม 2551

ทาง website : www.cuas.or.th

หมายเหตุ

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง ( A-NET ) และการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2551

ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบปฏิทินดังกล่าวได้จาก website : www.cuas.or.th

ดาวน์โหลดคลิก >>

ปฏิทิน การสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2550

(ตุลาคม 2550)

รายการ
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
รับสมัคร

20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2550

 

ทาง Website : www.cuas.or.th
และชำระค่าสมัครผ่านธนาคารหรือ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

21 สิงหาคม - 12 กันยายน 2550

 

ทาง Website : www.cuas.or.th

 

ผู้สมัครยื่นคำร้อง

ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

( ห้ามแก้ไขรายวิชาสอบ)
21 สิงหาคม - 1