www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โครงการ "งานดีที่น้องทำได้" เพื่อน้อง ๆ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย
ศูนย์บริการ "งานดีที่น้องทำได้" ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้อมูลและบริการแหล่งงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับน้อง ๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งขึ้นมาสองแห่ง คือ
ที่ห้องรับรองบริเวณศูนย์อาหาร อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2 กระทรวง
ศึกษาธิการ และบริเวณทางเชื่อมเข้า สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ

เป้าหมายของโครงการ
ทางโครงการต้องการให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการพึ่งตนเอง โดยทางโครงการมีการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานที่มีสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความยากจน

เตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ในอนาคต
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ และการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาทำงานและจัดหางาน
ให้ทำช่วงปิดภาคเรียนของส่วน กลางบรรลุ วัตถุประสงค์เกิดความสะดวก คล่องตัว
รวดเร็วในการดำเนินการ จึงวางแผนทางการ ดำเนินการของศูนย์บริการ "งานดีที่น้องทำได้"
ในอนาคต ดังนี้

การจัดตั้งศูนย์บริการ
เตรียมการจัดตั้ง และเปิดศูนย์บริการ "งานดีที่น้องทำได้" ใน 5 จุดบริการ โดยประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใน 4 มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร่วมจัดตั้งเป็นจุดบริการ ได้แก่
1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. ย่านรามคำแหง
3. ย่านงามวงศ์วาน
4. ย่านบางแค
5. ย่านพระราม 2

การเปิดบริการ
เตรียมเปิดบริการพร้อมกันทั้ง 5 จุดบริการ โดยมีระยะเวลา 10 วัน โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดังนี้
1. จุดบริการในส่วนราชการเปิดบริการระหว่าง เวลา 8.30 - 16.30 น.

2. จุดบริการที่เป็นห้างสรรพสินค้า เปิดบริการระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น.

การจัดหาตำแหน่งงาน
1. กระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือ กับส่วนราชการของกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการรับนักเรียน นักศึกษาทำงานหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน และองค์กรหลักของกระทรวง
ศึกษาธิการพิจารณาจัดส่งนักเรียน นักศึกษา สังกัดของตนไปทำงานในส่วนราชการต่าง ๆ ที่แจ้งความประสงค์ไว้

2. กระทรวงศึกษาธิการประสานกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการหาตำแหน่งงาน Part time
ของบริษัทหรือสถานประกอบการ

3. กระทรวงศึกษาธิการประสานขอความร่วมมือ กับภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าที่มีตำแหน่ง
งาน Part time หรือตำแหน่งงานว่างในช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัคร
1. กระทรวงศึกษาธิการโดยองค์กรหลัก จัดเจ้าหน้าที่รับสมัครประจำศูนย์บริการทั้ง 5 จุดบริการ

2. ผู้แทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครประจำศูนย์บริการทั้ง 5 จุดบริการ

3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ภาคเอกชน ที่มีตำแหน่งงานว่าง Part time ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รับสมัคร ประจำศูนย์บริการทั้ง 5 จุดบริการ

การสมัครทำงาน
ภาคราชการ
1. ให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตร นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ

2. ให้เลือกสมัครตำแหน่งที่มีสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่ใกล้บ้านและระบุหน่วยงานให้ชัดเจน

3. ให้นักเรียน นักศึกษา เลือกสมัคร ณ จุดบริการใดจุดบริการหนึ่ง เพราะหลักฐาน ใบสมัครจะใช้พิจารณาเพียงแห่งเดียว
คือ การสมัครจุดบริการที่ใกล้บ้าน

ภาคเอกชน
1. ให้นักเรียน นักศึกษานำหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนมาสมัครอย่างละ 1 ฉบับ

2. เลือกสมัครตามตำแหน่งงานที่ตรงกับ คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา และควรเลือกสถานที่ทำงานที่อยู่ใกล้บ้าน

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
ภาคราชการ
1. เจ้าหน้าที่ขององค์กรหลักที่รับสมัคร จะสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดที่สมัครงานไว้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

2. คณะกรรมการขององค์กรหลักจะพิจารณา คัดเลือกบุคคลตามตำแหน่งงานที่สมัครอีกครั้ง

3. ประกาศและติดต่อแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือก และเรียกตัวไปทำงาน

ภาคเอกชน
1. เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมาร่วมรับสมัคร และจัดส่งต่อผู้สมัครไปยังบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก

2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท / สถานประกอบการ มาร่วมรับสมัคร และนำใบสมัครไปพิจารณา และเรียกตัวสัมภาษณ์ อีกครั้งหนึ่ง หรืออาจสัมภาษณ์ ณ จุดรับสมัคร

3. บริษัทและสถานประกอบการจะประกาศ และติดต่อเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงาน

การจัดส่งนักเรียน นักศึกษา
งานภาคราชการ
1. ส่วนราชการองค์กรหลักที่จัดส่งนักเรียน นักศึกษาไปทำงาน จะปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนการส่งตัว และแจ้งวันไปรายงานตัว

2. นัดหมายวันไปรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษากับส่วนราชการของกระทรวงต่าง ๆ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. ขอความร่วมมือส่วนราชการที่รับนักเรียน นักศึกษาทำงานตอบแบบติดตามผล การปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา

2. ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษาที่ทำงาน ในส่วนราชการ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

3. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของนักเรียน นักศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของ
นักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน

4. สรุปและรายงานผลการติดตาม การดำเนินงาน เสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป

แก้ไขล่าสุดโดย aoff เมื่อ 12/7/2549 17:03:10
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 12/07/2549 เวลา 14:42:52
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 9007 ครั้ง ได้รับการโหวต 34 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 9007 คน ตอบ 28 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 10/3/2551 15:30:25
โดย คุณ sine
IP : 124.120.245.***
 

ถ้าสมมติว่าเลือกหน่วยงานที่จะเข้าไปทำงานและต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยหรอคะ ถ้าสัมภาษณ์ไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำสิคะแล้วก็ไม่ได้ทำงานสิคะ

โพสต์เมื่อ : 10/3/2551 15:30:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 10/3/2551 15:29:46
โดย คุณ sine
IP : 124.120.245.***
 

ถ้าสมมติว่าเลือกหน่วยงานที่จะเข้าไปทำงานและต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยหรอคะ ถ้าสัมภาษณ์ไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำสิคะแล้วก็ไม่ได้ทำงานสิคะ

โพสต์เมื่อ : 10/3/2551 15:29:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 27/7/2550 15:16:53
โดย คุณ veeviri
IP : 58.8.20.***
 

ดีค่ะ ไม่รบกวนเวลาอ่านมากค่ะ ลองเข้าไปดูนะค่ะ
http://www.sunflowerptr.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.80euromail.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.pumpkin-mails.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.energy-mails.com/pages/index.php?refid=veeviri

โพสต์เมื่อ : 27/7/2550 15:16:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 27/7/2550 15:12:20
โดย คุณ veeviri
IP : 58.8.20.***
 

สวัสดีค่ะ ลองอ่านดูนะค่ะ
http://www.ptrforce.com/pages/index.php?refid=happy
http://www.justcashinc.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.royalinvest.biz/pages/index.php?refid=06535511936
http://www.ippomails.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.atom-mails.com/pages/index.php?ref

โพสต์เมื่อ : 27/7/2550 15:12:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 27/7/2550 15:04:38
โดย คุณ veeviri
IP : 58.8.20.***
 

http://www.justcashinc.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.200euromails.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://www.100euromails.com/pages/index.php?refid=06535511936
http://www.compactmails.com/pages/index.php?refid=06535511936
http://www.royalinvest.biz/pages/index.php?refid=06535511

โพสต์เมื่อ : 27/7/2550 15:04:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 27/7/2550 14:51:15
โดย คุณ veeviri
IP : 58.8.20.***
 

ลองทำงานผ่านเน็ตดูนะค่ะ ไม่รบกวนเวลาอ่านมากค่ะ
http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=veeviri
http://inspiremarrow.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://western-mails.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://graspaftertime.com/pages/index.php?refid=veeviri
http://asonewishes.com/pages/ind

โพสต์เมื่อ : 27/7/2550 14:51:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 26/7/2550 14:42:22
โดย คุณ 007
IP : 125.25.197.***
 

เห็นด้วยครับมีประโยชน์มาก

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 26/7/2550 14:42:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 17/7/2550 16:34:13
โดย คุณ ก
IP : 125.25.204.***
 

ดีครับ

========================================
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 16:34:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 14/7/2550 8:15:51
โดย คุณ pear46
IP : 125.26.167.***
 

http://www.atom-mails.com/pages/index.php?refid=pear46 

http://www.gowellup.com/pages/index.php?refid=pear46

http://www.prosperousboom.com/pages/index.php?refid=pear46

http://www.pig-mails.com/pages/index.php?refid=pear46

http://www.asonewishes.com/pages/index.php?refid=pear46

http://www.invest-mail.com/pages/index.php?refid=pear46

โพสต์เมื่อ : 14/7/2550 8:15:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 14/7/2550 8:14:15
โดย คุณ pear46
IP : 125.26.167.***
 

วิธีที่ได้เงินแสนง่าย สมัครฟรี แค่อ่านเมล์ คลิกโฆษณา *** ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยกับเวลาไม่ถึงชั่วโมง/วัน ***
ก้อสามารถทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ประมาณเดือนละ 30,000+ บาท โดยตัวเราเองก็ได้อ่านข้อความใน Web board ซึ่ง ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ลองทำดูเพราะไม่ต้องเสียค่าสมัคร พอเลิกงานเราก็มานั่ง

โพสต์เมื่อ : 14/7/2550 8:14:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 14/7/2550 8:07:07
โดย คุณ bupha
IP : 125.26.167.***
 

วิธีที่ได้เงินแสนง่าย สมัครฟรี แค่อ่านเมล์ คลิกโฆษณา *** ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยกับเวลาไม่ถึงชั่วโมง/วัน ***
ก้อสามารถทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ประมาณเดือนละ 30,000+ บาท โดยตัวเราเองก็ได้อ่านข้อความใน Web board ซึ่ง ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ลองทำดูเพราะไม่ต้องเสียค่าสมัคร พอเลิกงานเราก็มานั่ง

โพสต์เมื่อ : 14/7/2550 8:07:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 9/7/2550 16:37:25
โดย คุณ ป่าน
IP : 202.28.118.***
 

หาเงินกับเว็บ prosperousboom บอกทุกขั้นตอน
ถ้าอยากหาเงินแบบง่ายๆ วิธีการทำงานไม่ซับซ้อนก็สมัครได้ที่ http://prosperousboom.com/pages/index.php?refid=xxrg52i3 แล้วกดปุ่ม sign up ได้เลย

หน้าต่อไปใส่ E-mail ที่คุณใช้อยู่ รอสักครู่หลังจากนั้นกลับไปที่ Inbox ใน e-mail ที่แจ้งสมัครไว้
เข้าไปเช็ค e-m

โพสต์เมื่อ : 9/7/2550 16:37:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 4/7/2550 18:16:35
โดย คุณ คุณวี
IP : 58.8.27.***
 

สวัสดีค่ะ วันนี้มีสิ่งดีๆมาบอกเพื่อนๆทุกคน ทำงานผ่าน net ง่ายมากเพียงคลิกหน้าจอทิ้งไว้ประมาณ ไม่เกิน1.30 นาที ก็สามารถรอรับเงินที่บ้านได้เลยค่ะ

http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=veeviri

http://www.compactmails.com/pages/index.php?refid=06535511936

http://inspiremarrow.com/pages/inde

โพสต์เมื่อ : 4/7/2550 18:16:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 23/6/2550 14:36:19
โดย คุณ wut
IP : 202.142.204.***
 

สมัครฟรี แถมคุณยังได้เงินด้วย ลองสมัครและทำดู ไม่ผิดกฏหมายแน่นนอน
ทำงานเช็คmails สบายสบาย ทำแล้วเตรียมรับเงินที่บ้านครับ
1. http://www.invest-mail.com/pages/index.php?refid=wut
2. http://www.80euromail.com/pages/index.php?refid= wut19
3. http://www.200euromails.com/pages/index.php?refid= wut

โพสต์เมื่อ : 23/6/2550 14:36:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 20/6/2550 17:52:58
โดย คุณ good job
IP : 202.142.204.***
 

งานเช็ค mails
1.http://www.invest-mail.com/pages/index.php?refid=wut
2.http://www.gowellup.com/pages/index.php?refid=wut
3.http://www.prosperousboom.com/pages/index.php?refid=wut
4.http://www.200euromails.com/pages/index.php?refid=wut
5.http://www.systemmails.com/pages/index.php?refid=wut

โพสต์เมื่อ : 20/6/2550 17:52:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 20/6/2550 17:52:23
โดย คุณ good job
IP : 202.142.204.***
 

งานเช็ค mails
1.http://www.invest-mail.com/pages/index.php?refid=wut
2.http://www.gowellup.com/pages/index.php?refid=wut
3.http://www.prosperousboom.com/pages/index.php?refid=wut
4.http://www.200euromails.com/pages/index.php?refid=wut
5.http://www.systemmails.com/pages/index.php?refid=wut
6.h

โพสต์เมื่อ : 20/6/2550 17:52:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 8/6/2550 11:02:27
โดย คุณ นัท
IP : 58.10.36.***
 

ธุรกิจที่ทำให้คุณมีรายได้เสริม/รายได้พิเศษเกิดขึ้น เป็นธุรกิจที่มั่นคง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ มีระบบช่วยสร้างทีมงาน มีเว็บไซต์ให้ทำธุรกิจสร้างรายได้ฟรี แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม แค่คุณเป็นคนทีมีความฝัน และมั่นคงต่อความฝันของคุณเราพร้อมที่จะเดินพร้อมไปกับคุณ แต่
ถ้าคุณต้องการเป็นคนเดิมๆ ท

โพสต์เมื่อ : 8/6/2550 11:02:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 3/6/2550 15:36:48
โดย คุณ kk
IP : 124.121.189.***
 

http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=poom

โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 15:36:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 3/6/2550 15:36:09
โดย คุณ sss
IP : 124.121.189.***
 

http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=poomhref="http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=poom">src="http://www.adsmaker.net/images/banner.gif"
border="0" alt="adsmaker.net">


โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 15:36:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 3/6/2550 15:35:19
โดย คุณ erer
IP : 124.121.189.***
 

href="http://adsmaker.net/pages/index.php?refid=poom">src="http://www.adsmaker.net/images/banner.gif"
border="0" alt="adsmaker.net">


โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 15:35:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 3/6/2550 8:28:37
โดย คุณ หกด
IP : 58.9.135.***
 

11นะคะ

โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 8:28:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 3/6/2550 8:27:57
โดย คุณ หกด
IP : 58.9.135.***
 

เม้นที่1อะคะ
มันต้องใช้ชื่อผู้เสนอด้วยนิ
ขอด้วยๆ

โพสต์เมื่อ : 3/6/2550 8:27:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 18/3/2550 20:30:35
โดย คุณ p
IP : 203.146.72.***
 

งานเช็คเมล์

ผมหาเงินเองได้เพราะงานนี้แหละครับ งานเช็คเมล์ แนะนำ invest-mail.com ได้เงินเยอะ
ผมเป็นนักศึกษา ได้รับคำแนะนำจากการอ่านตามเว็บบอร์ด ซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ลองเสี่ยงดูเพราะไม่ต้องเสียค่าสมัคร หลังเลิกเรียนผมก็มานั่งเช็คเมล์ มันจะมีโฆษณาให้เราคลิ๊ก ผมใช้เวลาวันละ1-

โพสต์เมื่อ : 18/3/2550 20:30:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 10/1/2550 22:26:48
โดย คุณ kate
IP : 124.121.93.***
 

ย่านงามวงศ์วานไปสมัครตรงไหนคะกรุณาตอบด้วยนะคะอยากรู้ babara_css@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 10/1/2550 22:26:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 15/12/2549 15:53:43
โดย คุณ บอย
IP : 203.146.243.***
 

ไม่รู้สมัครอย่างไรและสมัครกับใคร

โพสต์เมื่อ : 15/12/2549 15:53:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 16/11/2549 14:42:00
โดย คุณ ....
IP : 202.5.89.***
 

น่าสนใจดี มีรายละเอียดมากกว่านี้มั้ย

โพสต์เมื่อ : 16/11/2549 14:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 6/10/2549 22:24:53
โดย คุณ xinxin
IP : 203.113.36.***
 

มีเวบไซ มั๊ยค่ะ
อยากสมัครเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าทำไง
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 6/10/2549 22:24:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 12/7/2549 18:57:27
โดย คุณ เบียร์ค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

ดีค่ะ
ช่วยเข้ด้วยดิเขาจะทำโคงงานอ่ะ

โพสต์เมื่อ : 12/7/2549 18:57:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 9007 คน ตอบ 28 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7