www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ใครๆ ก็เรียนได้… เรียนเมืองไทย ปริญญาเมืองนอก

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

โครงการจัดตั้ง (ในความความคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

โรงเรียนการจัดการเอเชีย/ Asian School of Management เมืองทองธานี

(หลักสูตรนานาชาติ/International Programs)

“ ใครๆ ก็เรียนได้… เรียนเมืองไทย ปริญญาเมืองนอก เทียบโอนทั่วโลกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรของ HELP University College ที่ได้รับการรับรองจากสำนัก กพ

- London School of Economics, University of London, University of Wales, University of East London,…

- Australian National University, University of Queensland, University of Melbourne, University of Sydney, Griffith University,…

- American University, Bemidji State University

- สอนสนทนาภาษาจีนกลาง คอร์สเดียวเรียนฟรีทั้งปี (มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง)

- ภาษาจีนกลางธุรกิจ (มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง)

- สนทนาภาษาอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เช่นภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี การจัดการ กฎหมาย การท่องเที่ยว เป็นต้น

- ดนตรีสากล โดยครูดีเด่น 3 ปีซ้อนจาก Trinity of London

นักเรียนของเราหลายคนสอบได้ที่ 1-2 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน จาก Trinity of London

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้:

1) เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ สอนบรรยายสดทุกชั่วโมง (Taught-Class Programs) ไม่ใช่เรียนทาง On-Line/E-learning สอนโดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาเอก PhD/ DBA ทั้งใน และต่างประเทศที่บินมาสอน เป็นต้น

2) เมื่อเรียนจบแต่ละรายวิชาและสอบผ่านตามเกณฑ์ ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรของแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อรับปริญญาตรี และโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรของ HELP ที่ประเทศไทย หรือโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อต่างประเทศได้อีกกว่า 100 แห่งทั่วโลก (http://www.help.edu.my/undergraduate/business.php) เช่น University of London (External Program), University of Queensland, Australian National University, University of Sydney, University of Melbourne และอีก * ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนัก กพ. (http://www.help.edu.my/academic/index.php)

*** ใบประกาศนียบัตรรายวิชา จะออกโดยทางสถาบัน และ HELP University College

*** ใบปริญญา (ตรี/โท) จะออกโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ เมื่อผู้เรียนสามารถสอบผ่านทุกรายวิชา ทางสถาบันการจัดการเอเชีย ไม่ได้เป็นผู้ออกใบปริญญาให้แต่อย่างใด

3) นักเรียนไทยที่จบชั้น ม.5 หรือ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติที่จบ IGCSE หรือ GCE’O’ Level เรียนหลักสูตรเตรียมเข้าอุดมศึกษาของเรา (Pre-University program/ Foundation Program) 1 ปี จากนั้นสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อไปเรียนต่อที่ University of London (External program), University of Bath, Cardiff University, University of Queensland, Macquarie University, Edith Cowan University, Charles Stuart University, … (http://www.help.edu.my/preuniversity/foundation_arts.php)

4) นักเรียนไทยที่จบชั้น ม.6 เรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Preporatory Programs) ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ University of London/ประเทศอังกฤษ, University of Wales/ประเทศอังกฤษ, Edith Cowan/ประเทศออสเตรเลีย 3 ปีจบที่ประเทศไทย …(เรียนที่เมืองไทย เทียบโอนปริญญาเมืองนอก)

5) สถาบันสอนสนทนาภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกลางธุรกิจ ภายใต้ Brand ของ BNU School (มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง) / เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ สอบ HSK สอนโดยเจ้าของภาษาที่พูดไทยได้

นอกจากนี้ทางสถาบันยังเปิดหลักสูตรอบรม และพัฒนาครูสอนภาษาจีนกลาง

6) สถาบันสอนดนตรีสากล (Loyona Music) นักเรียนหลายคนสอบ Trinity of London ได้อันดับ 1-2 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน และครูดีเด่นจาก Trinity of London award 3 ปีซ้อน โดยมีคุณต้น แมคอินทอช (Sound Engineer) และคุณเอกอนันต์ บัวแก้ว (Artist Management) ที่ปรึกษาของโรงเรียนการจัดการเอเชีย สถาบันดนตรีสากล โดยผู้เรียนจะได้รับการสอบเทียบเกรดในวิชานั้น ๆ ในสถาบันชั้นนำ

7) สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English-Solutions)

โดยทีมผู้ออกข้อสอบ และกรรมการตัดสินวิชาภาษาอังกฤษให้กับ SHELL QUIZ

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ SAT TOEFL TOFEL IELTS GRE

สอนโดยเจ้าของภาษาจากประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ ที่จบ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีประสบการณ์สอนหลายปี

8) Asian School of Management (โรงเรียนการจัดการเอเชีย)

16/7-9 .มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ (ใกล้ๆกับธนาคารกรุงไทย เมืองทอง)

.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel. 02-503-4533-7 แฟกซ์ 02-503-4535

Hotline: (081-903-6710 หรือ 086-399-0688)

Website: www.asianschool.in.th

Email: info@asianschool.in.th หรือ harry@asianschool.in.th

ประวัติย่อๆของผู้บริหารของโรงเรียนการจัดการเอเชีย

ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

- ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ JDBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 3.91

- ปริญญาโท Management Information System (MIS) และ Transportation and

Logistics จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี เกียรตินิยม (Cum Laude, Summa Award), Transportation and

Logistics, Computer Information System และเป็นนักศึกษาที่อยู่ใน Hall of Fame

(National Dean’s List) จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- อดีตนักเรียนทุนการรถไฟ และนักเรียนแลกเปลี่ยนทุน AFS

ดร.วาสนา ม้าประเสริฐ

· ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ รางวัลดีเด่น ทางด้านการสอน

· จบปริญญาเอก JDBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนการศึกษาบางส่วนจาก JDBA และได้เกรดเฉลี่ย 3.64 สูงสุด (ที่ 1) ของรุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของสาขาการตลาด

· วิทยานิพนธ์ “The Service Relationship Double-Bond Model: Customer-Business Context” ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน Conference ชั้นนำของโลกทางด้านการตลาด AMA (American Marketing Association) Frontiers in Services Conference ที่ Florida, America เดือนตุลาคม 2547

· สำเร็จปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการตลาด ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.53

· สำเร็จปริญญาโท เปียโน (LTCL) จาก Trinity College of Music, London, England ด้วยคะแนนสูงสุด ที่ 1 ของประเทศไทย

· สำเร็จปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.70 เกียรตินิยมดีมาก

· สำเร็จปริญญาตรี เปียโน (ATCL) จาก Trinity College of Music, London, England

· จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเอกมัยนานาชาติ (Eakamai International School) ด้วยอายุ 16 ปี คะแนนเฉลี่ย 95% ในเกรด 12 (ได้รับการ pass ชั้นจากเกรด 8 ข้ามไปเกรด 10)

· จบเกรด 8 ทางด้านเปียโน จาก Trinity College of Music, London, England ด้วยคะแนนสูงสุด 89% ที่ 1 ของประเทศไทย

 

 

Asian School of Management (โรงเรียนการจัดการเอเชีย)

16/7-9 .มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ (ใกล้ๆกับธนาคารกรุงไทย เมืองทอง)

.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel. 02-503-4533-7 แฟกซ์ 02-503-4535

Hotline: (081-903-6710 หรือ 086-399-0688)

Website: www.asianschool.in.th

Email: info@asianschool.in.th หรือ harry@asianschool.in.th

แก้ไขล่าสุดโดย emmy เมื่อ 8/10/2550 15:19:59
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย emmy (Nichanan K.) บทความทั้งหมดของคุณ emmy
วันที่ 08/10/2550 เวลา 15:14:53
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 16925 ครั้ง ได้รับการโหวต 2 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 16925 คน ตอบ 12 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 6/11/2550 12:14:08
โดย คุณ ฟ
IP : 58.136.95.***
 

เอ๋ะ ทำเลียนแบบ เหมือน อีกที่นึงเลย

โพสต์เมื่อ : 6/11/2550 12:14:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 29/10/2550 12:31:17
โดย คุณ pear
IP : 222.123.84.***
 

!!!!!....ทำธุรกิจกับ True move มีรายได้เสริมเริ่มต้นที่ 300 บาท/วัน....!!!!!
แค่ใช้ True move เดือนละ 89 บาท รับรายได้สูงสุด 36,000 บาท/เดือน

คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์อยู่แล้ว แค่เปิดใช้บริการเบอร์ True move เดือนละ 89 บ.
ก็สามารถมีรายได้36,000บาท อย่ามัวรอช้า

ไม่ต้องเดินแจกซิม ไม่ต้

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 12:31:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 27/10/2550 8:07:03
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

ถ้าอยากทราบว่าได้เงินจริงหรือไม่ลอง ค้นหา GDI ในเวปGoogle ก่อนได้ค่ะ
ได้อีกแล้ว 200$ ( 7,000 กว่าบาท ) จากเว็ปหาเงินบน internet online 100%
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีสร้างรายได้บน internet ทำงานบน internet รับเงินทาง internet ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องเข้าอบรม ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างที่คุณได้เคยผ่านมาในประเทศไทย โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว
ด้วยธุรกิจแนวใหม่มาแรงแห่งยุค Globalrich เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ คุณสามารถสร้างเงิน 105$ (4,000 กว่าบาท)ได้ภายใน 7 วัน เรากล้าการันตีรายได้เพียงคุณทำตามคำแนะนำของเราเท่านั้น แล้วคุณจะพบว่าการหาเงินทาง internet ง่ายนิดเดียว
อ่านรายละเอียดที่นี่เลยคะ http://www. mumurin34.ws

โพสต์เมื่อ : 27/10/2550 8:07:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 18/10/2550 8:13:21
โดย คุณ jamesjkn
IP : 125.24.3.***
 

   มีสถานที่ที่จะแนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษให้กับรุ่นน้องที่สนใจ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเลย เพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย
แต่พอมาเรียนกับอาจารย์มนตรี ทำให้เกรดในโรงเรียนดีขึ้น และยังสอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อินเตอร์ อีกด้วย
รู้สึกประทับใจในการสอน ไม่เครียดเป็นกันเอง และตอนนี้พี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก ๆ ด้วย อยากให้รุ่นน้องลองไปเรียนดู แล้วน้องจะรักภาษาอังกฤษมากขึ้น
เพราะอาจารย์จะสอบปูพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดครับ

อาจารย์มนตรีเปิดคอร์สแล้ว ที่ ATHENA ( เอธีน่า ) ที่ วิสุทธานี ครับ

รายละเอียด ราคาคอร์ส 2800 บาท ( คอร์ส Eng 1 ปูพื้นฐาน ) สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ รับตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-ม.6
มีให้เลือก เรียน 2 วัน
1.) เรียนวันอาทิตย์ เริ่มเรียน 11 พ.ย. 50 เวลา 10.10 - 12.40 น.
2.) เรียนวันพุธ เริ่มเรียน 14 พ.ย. 50 เวลา 17.30 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ATHENA วิสุทธานี : Tel. 02-371-0928

+ + + ลองมาแล้วน้องจะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด + + +

 โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 8:13:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 12/10/2550 11:40:41
โดย คุณ sermmath
IP : 58.8.166.***
 

รศ.ดร.สราวุธ เชิญร่วมติวฟรี คณิต 30 ชม. คอร์ส 3 เดือน + สอนสด เรียนใน course เดือนพฤศจิกายน 50 เป็นต้นไป

 

รศ. ดร. สราวุธ เกียรตินิยม อันดับ1จุฬา

ทุน3 ปริญญา ตรี/โท/เอก (จุฬาฯ,ออสเตรเลีย,ฮ่องกง)

“จะเผยเคล็ดลับ เก่งอย่างพระเจ้า ที่น้องทำได้”

ครบรอบ10ปี  www.math-serm.com ครับ

ติวฟรี คณิต 30 ชม.คอร์ส 3เดือน+สอนสด

 

ตาราง course ฟรี

วันเรียน                                 เวลา               สาขาบางกะปิ

ศุกร์ 23 พ.ย.50 -25 มค.50     17.30-19.30    M - BO14

เสาร์ 24 พ.ย.50 -26 มค.50     15.30-17.30   M - BO16

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  08.00-10.00   M - BO17

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  10.15-12.15   M - BO18

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  13.30-15.30   M - BO19

 

สำรองที่นั่งโดยส่ง ชื่อสกุล,..,ชั้น,เบอร์โทร,email,เคยติวที่สถาบันใดมาบ้าง

ส่งมาที่  math-serm@hotmail.com หรือ โทรที่ 089-677-7727 , 086-664-5849

 

Course นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ และ น้องๆทุกคน ค่ะ

ฝากบอกเพื่อนต่อด้วยนะคะ เพื่อให้ โอกาส กับเพื่อนๆ ของเรา เป็นกุศล ทำให้เรา สอบได้ตามที่หวังนะคะ แล้วไม่ต้องกลัว course เต็มคะ เพราะ หาก courseเต็มเราจะจัด course เพิ่มให้ค่ะ
โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 11:40:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 10/10/2550 21:36:37
โดย คุณ skychallenger
IP : 125.26.167.***
 

การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ Make money o­nline 100%

 

  1. ไม่ใช่งานขาย สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง ใดๆทั้งสิ้น ท่านสบายใจได้ถ้าไม่ชอบไปง้อขายของให้ใคร 
  2.
ไม่ใช่ Herbalife, ADDS, Woark@Home, A-smart, amataonline ฯลฯ เราทำธุรกิจเฉพาะ
    internet
ไม่เกี่ยวกับงานขายใดๆหรือแฝงด้วยงานขาย
  3.
ทำงานและรับเงินผ่าน internet ทั้งหมด
  4.
ใช้เวลาตามที่ท่านต้องการมากน้อยแล้วแต่ท่านได้เลย
  5.
ไม่จำกัด เพศ วัย วุฒิการศึกษา แค่อยากมีรายได้เสริมบ้างก็เข้ามาทำได้เลย 
  6.
ผลตอบแทน = เวลาที่ทำงาน * ความตั้งใจ * การเรียนรู้เทคนิคทำเงิน
  7.
ไม่ต้องเข้าอบรม สัมภาษณ์ นัดคุยใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มงานได้เมื่อพร้อมเลย คุณเป็นผู้กำหนดตัวคุณเอง
   
เมื่อคุณสมัครเสร็จเรามีเว็บให้คุณลองทำฟรีก่อน 7 วันไม่พอใจยกเลิกได้ทันที ท่านไม่ต้องเสียอะไรสักบาท 
  8.
รับเงินเป็นดอลล่าร์สหรัฐซึ่งได้เปรียบมากเมื่ออยู่ในประเทศไทยอย่างเรา (1 Dollar = 34 Bath
  9.
และสำคัญสุด ธุรกิจของเราไม่มีการแอบแฝง ปิดบังข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านอยากรู้อะไรสอบถามมาได้เลย 
  10.
มีรายได้แน่นอน องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ดูรายได้ด้านล่างนี้ประกอบต่อไป 
 
คลิกสมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www.globalrichonline.com/index.php?step=MQ==&userid=richybusinessโพสต์เมื่อ : 10/10/2550 21:36:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 10/10/2550 12:07:55
โดย คุณ มามา
IP : 58.8.140.***
 

อยากเรียนนะ พิเศษจริงเรียนอยู่เมืองไทยแต่ได้เรียนเหมือนอยู่เมื่องนอก

โพสต์เมื่อ : 10/10/2550 12:07:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 10/10/2550 8:26:28
โดย คุณ เด็กไทยด้วยกัน8ขวบ
IP : 58.9.61.***
 

เพื่อนๆจะได้ความรู้มากขึ้นดีมากกกกก

โพสต์เมื่อ : 10/10/2550 8:26:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 10/10/2550 8:24:11
โดย คุณ คนเรียนแล้ว
IP : 58.9.61.***
 

ดีมากกกกกกกกกกกกกกก

โพสต์เมื่อ : 10/10/2550 8:24:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 9/10/2550 15:01:53
โดย คุณ กหด
IP : 125.25.154.***
 

น่าสนใจมากๆครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 9/10/2550 15:01:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 9/10/2550 12:56:21
โดย คุณ convoy
IP : 203.113.51.***
 

แจกมือถือฟรีได้ง่ายๆ http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=40414

ดูรายละเอียด

http://www.plazaphone.com/1_show_4451.htmlโพสต์เมื่อ : 9/10/2550 12:56:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 9/10/2550 12:24:35
โดย คุณ convoy
IP : 203.113.51.***
 

น่าสนใจดีเป็นโอกาสดีของเด็กไทย

 โพสต์เมื่อ : 9/10/2550 12:24:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 16925 คน ตอบ 12 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7